Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler,  Oran ve Orantı)

Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler, Oran ve Orantı)

Mat&Geo Soru Paylaşım 📚🧮✏ Matematik geometri, whatsapp, soru paylaşım grubu Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler, Oran ve Orantı) videolu konu anlatım

 

TemelMatematik
(Kesirler,Ondalıklar,Yüzdelikler,OranveOrantı)
Bölüm1:TemelAritmetik
@mathrehberim
 
Hedefler
§ Buanlatımınsonundaaşağıdakimaddeler
hakkındabilgiedinmişolacağız:
Ø toplama,çıkarma,çarpmavebölme
Ø Kesirleriondalıksayılaradönüştürmeveondalık
sayılarıkesirleredönüştürme,ondalıksayılarda
çarpmavebölme
Ø Birkesiriyüzdeolarakyazmak,birsayının
yüzdesinibulmak,birsayıyıyüzdeolarak
artırmak/azaltmaktamsayılarveondalık
yuvarlaklar
Ø orankullanıporantılıolarakbölmek,aritmetik
işlemsırasıvebazıtemelhesapfonksiyonlarını
kullanmak
 
§‘Genişletme
(xpayve
paydayı2ile
çarpma)
§Sadeleştirme
(÷payve
paydayı3ile
bölme)
§1Kesirler(SadeleştirmeveGenişletme)
Payvepaydayıaynısayıileçarpar
veyabölersekkesrindeğeri
değişmez.
 
§1.Kesirler
(ÇarpmaveBölme)
KesirlerdeÇarpma
§ Payıçarpma
§ Paydayıçarpma
§ Sadeleştirme
KesirlerdeBölme
§ İkincitersçevrilir
birinciyleçarpılır
 
§1.Kesirler
(toplamaveçıkarma)
§ Paydalarıeşitleneceğideğeribul
§ Herikikesrigenişlet
§ Paylarıçıkarveyatopla
 
§1.Kesiler
§ Aritmetikişlemleriyaparkentamkesirleribirleşikkesir
olarakyazmakgerekebilir.
§ Tam kesirleri birleşik kesir olarak yazmak
§ Birleşik kesirleri’,‘tam kesir’olarakyazma
 
§ Ondalıklarıkesirleredönüştürme:
§ Payıpaydayabölerekkesirleriondalıklara
dönüştürme:
§ Ondalıksayıları10’unkatlarıileçarpma:
3.27x10=32.7,3.27x100=327,3.27x1000=3270
§ Ondalıksayıları10’unkatlarıilebölme:
43.1÷10=4.31,43.1÷100=0.431,43.1÷1000=0.0431
§2.Ondalıklar
 
§2.Kesirler/Ondalıklar
1
1/2 1/2
1/3 1/3 1/3
1/4 1/4 1/4 1/4
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
 
§ Yüzdeleryüzüzerindenkesirlerdirveondalıklargibi
yazılabilirler
§ Birkesribiryüzdeliğeçevirme:
§ Sayılarınyüzdeliği:
§ Biryüzdelikilebirsayıyıarttırmaveyaazaltma:
Ör: 5 in %60 fazlası
§3.Yüzdelikler
or
60’ın%30u
 
§4.Yuvarlama
BinlerYüzlerOnlarBirler
7284
§ 7284endüşükonlarbasamağında7280
§ 7284roundedtothenearesthundredis
7300
§ Roundingdecimalsissimilare.g.3.854
roundedto1decimalplaceis3.9
 
§ AveB1:2orandadır
§ 1+2=3
§ 1:2oranda15litre
Ø
Ø
§5.OranveOrantı
5
10
A
B
 
§6.İşlemSırası
§ İşlemlersoldansağadoğruaşağıdakiişlem
sırasınagöreyapılır:
q Parantezler
q Üsler
q ÇarpmaveBölme
q ToplamaveÇıkarma
 
§7.Problem
§ 30mlilaçkarışımılitresi10TLolan2/3oranındaAve
litresi50TLolan1/6oranındaBiçermektedirvekalanı
sudur.
§ Tümkarışımıhazırlamaknekadartutar?
Ø A
Ø B
Ø Toplamtutar=
§ Nekadarsukullanılır?
veya
 
AnahtarNoktalar
§ Payvepaydayıaynısayıileçarparveyabölersek
kesrindeğerideğişmez.
§ Kesirleriçarparkenpaypayilepaydapaydaileçarpılır.
§ Kesirleribölmedeikincitersçevrilirbirinciyleçarpılır
§ Toplamaveçıkaramadapayvepaydaeşitlenirve
paylartoplanırveyaçıkarılır.
§ Yüzdelik ifadeler aynı zamanda yüz üzerinden
kesirlerdir.

 
Dinlediğiniziçinteşekkürler.
https://www.matematikrehberim.com
https://twitter.com/MathRehberim
https://www.facebook.com/mathrehberim/
https://www.instagram.com/matrehberim/
 
 
 
 
 
 

Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler, Oran ve Orantı Sunum İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:0

Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

2+2=?