Oran Orantı Konusu

ORAN

a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, \frac{a}{b} ye a nın b ye oranı denir.

• Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz.
• Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir.
• Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır.
• Oranın sonucu birimsizdir.

ORANTI

En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani  oranı ile  nin eşitliği olan

= ye orantı denir.

= ise, a : c = b : d dir. Burada a ile d ye dışlar, b ile c ye içler denir.

ORANTININ ÖZELİKLERİ

1) =   ise,  a.d=b.c

2) =   ise, = dir.

                   ise, = dır.

                   ise, = dir.

3)  m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

 = =k ise (k ya orantı sabiti denir.)

 dır.

 dır.

 dir.

. = k²  dir.

 + p =+ p = k+ p  dir.

 dir.

a : b : c = x : y : z ise,  dır

  ise,  a = x × k, b = y × k, c = z ×k dır.

ORANTI ÇEŞİTLERİ

1. Doğru Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir.

x ile y çoklukları doğru orantılı ve k pozitif bir doğru orantı sabiti olmak üzere, y = k × x ifadesine doğru orantının denklemi denir. x ile y çokluklarının doğru orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir. (x > 0 ve y > 0)


 İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır.

• Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır.

2. Ters Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir.

x ile y çoklukları ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere,  ifadesine ters orantının denklemi denir.

x ile y çokluklarının ters orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir. (x > 0, y > 0 ve k > 0)

İşçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır.

• Bir aracın belli bir yolu aldığı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır.

a, b ile doğru c ile ters orantılı ve k pozitif bir orantı sabiti olmak üzere,  dır.

ARİTMETİK ORTALAMA

n tane sayının aritmetik ortalaması bu n sayının toplamının n ye bölümüdür.

Buna göre,

 ,,,...,  sayılarının geometrik ortalaması  dir.

 a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı)  dir.

  • • a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması  

dir.

• a ile b nin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit ise a = b dir.

HARMONİK (AHENKLİ) ORTA

,,,...,  sayılarının harmonik ortalaması 

• a ile b nin harmonik ortalaması   dir.

• a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması  dir.

• İki pozitif sayının aritmetik ortalaması A, geometrik ortalaması G ve harmonik ortalaması H ise,

i) G² = A . H dır.
ii) H ≤ G ≤ A dır.

DÖRDÜNCÜ ORANTILI

 orantısını sağlayan x sayısına a, b, c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı denir.

Soru:
Cevap:

Soru:

Cevap:

Soru:

Cevap:

Soru:

Cevap:

Oran Orantı ile İlgili Yazılar