Algoritmalar ve Programlama ile İlgili Yazılar

Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Bir problemin çözümünü oluşturmak istediğinizde oluşturulan algoritmanın kolay anlaşılabilir ve herkes tarafından tanınır bir algoritma olması gerekmektedir. Bunun için en çok tercih edilen dil Pseudocode (Sözde) Kodlama dilidir.

Algoritma içerisinde bazı ifadeler yerine kullanılan ve değer alabilen sembollere değişken adı verilir. Değişkeni içerisinde farklı değerler taşıyabilen simgesel isimler olarakta tanımlayabiliriz. Değişkenin bir başka tanımı ise harflerin veya rakamların anlamlı ya da anlamsız şekilde yan yana diziliminden oluşan sözcükler şeklindedir.

 

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı ve Goto Deyimi

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı ve Goto Deyimi

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı

Bir koşula bağlı olarak bir işin yapılıp yapılamayacağına karar verme işlemleri koşullu ifadeler ile sağlanır. Aşağıda pseudocode dilinde koşullu ifadelerin yazım şekli yer almaktadır.

If <gerçekleşmesi istenen koşul> Then <Koşul gerçekleşince yapılacak işler> endif

 

Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Günlük yaşamda herhangi bir problemi çözmek için gerekli olan verileri duyu organlarımız ile elde eder ve beynimize göndeririz. Buna benzer olarak Pseudocode algoritma içerisinde değişkenlere değer aktarmak için READ deyimi kullanılır. Bu deyimi kullanırken verinin nereden ve nasıl geldiği önemli değildir. Önemli olan deyimde yer alan değişkenlere aktaracağımız verilerdir. Bu deyimin genel kullanım şekli READ değişken1, değişken2, ..., değişkenN şeklindedir.

Algoritma Nedir, Algoritma Örnekleri ve Akış Diyagramları

Algoritma Nedir, Algoritma Örnekleri ve Akış Diyagramları

Bilgisayarlara hangi işin nasıl yapılacağını belirten işlemlere kısaca komut adı verilir.

Algoritma Nedir?

Bir problemin çözülmesi için izlenen yola algoritma denir.

Başka bir deyişle algoritma belirli bir kurala bağlı olan her türlü hesap işlerine verilen addır.

Matematikte ise algoritma bir sorunun yanıtını ya da bir problemin çözümünü sonlu sayıda aşmada veren sistematik yöntemdir.

Algoritma kelimesi IX.yy’ın başında yaşamış olan ünlü Türk matematikçilerinden Muhammed ibni Musa El-Marezini”nin isminden türetilmiştir. Avrupalıların El-Marezmi’nin ismini “Alkhorismi” biçiminde söylemlerinden Algoritma kelimesi doğmuştur.

Basit bir algoritma örneği; Bir sayının karekökünü bulma
324 sayısının karekökünü basit işlemlerle bulmaya çalışalım;

  • İlk önce bir tahmin yapılır. Tahmin edilen sayı 15 olsun
  • Tahmin doğruluğu denenir 324 ÷ 15 = 21,6
  • Çıkan sonuçla tahmin edilen 31.6 + 15 = 36.6
  • Sayının ortalaması alınır. 36.6 ÷ 2 = 18.3
  • Yeni sonuç tekrar denenir 324 ÷ 18.3 = 17.7