Ünlü Matematikçilerin Hayat Hikayeleri

Ünlü Matematikçilerin Hayat Hikayeleri

Mat&Geo Soru Paylaşım 📚🧮✏ Matematik geometri, whatsapp, soru paylaşım grubu

ünlü matematikçiler

THALES (İ.Ö. 640-548)

Milas’lı Thales, Mısır matematik okulunun ilk öğrencisidir. Büyük bir matematik bilgini ve filozofudur. İsa’dan önce yaşayan yedi büyük bilginden en eskisi ve en ünlülerinden biridir. Hayatı hakkında kesin ve derin bilgiler yoktur.

Bir daire içine üçgen çizilmesi problemini çözümlemiştir. Ters açıların eşitliğini doğruladığı söylenir. Üçgenlerin özellikleri ve Thales bağıntıları, Mısır’daki piramitlerin yüksekliğinin bulunmasında kullanılmıştır.

Eski Yunan matematiği, öğretim yöntemlerine pek bağlı değildi. Belli okulları da yoktu. Thales, Pisagor ve Öklit, bu öğretim yöntemini ve kurallarını Yunan matematiğine getirmişlerdir.

PYHORAS (PİSAGOR) (İ.Ö. 596-500)

Samos’lu Pisagor’un, İsa’dan önce 596 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Doğumu gibi ölüm tarihi de kesin değildir. Hayatı hakkında çok az bilgiler vardır. Bu bilgilerin birçoğu da kulaktan kulağa söylentiler biçiminde gelmiştir. Yunan filozofu ve matematikçisidir. Ülkesinde hüküm süren politik baskılardan kaçarak, İtalya’nın güneyindeki Kroton şehrine gelmiş ve ünlü okulunu burada açarak şöhrete kavuşmuştur.

Söylentilere göre, Pisagor’un matematik, fizik, astronomi, felsefe ve müzikte getirmek istediği yenilik, buluşlar ve ışıkları hazmedemeyen bir takım siyaset ve din yobazları halkı Pisagor’a karşı ayaklandırarak okulunu ateşe vermişler, Pisagor ve öğrencileri bu okulun içinde alevler arasında İ.Ö.500 yıllarında ölmüşlerdir. Pisagor’un ve öğrencilerinin yaptıklarının birçoğu bu alevler arasında yok olup gitmiştir.

Geometride, aksiyomlar ve postülatlar her şeyden önce gelmelidir. Sonuçlar bu aksiyom ve postülatlardan yararlanılarak elde edilmelidir düşüncesini ilk bulan ve ilk uygulayan matematikçi Pisagor’dur. Matematiğe aksiyomatik düşünceyi ve ispat fikrini getiren yine Pisagor’dur. Çarpma cetvelinin bulunuşu ve geometriye uygulanması, yine Pisagor tarafından yapılmıştır. Yaşayış ve inanışı, ilimle açıklama ve yorumlamayı o getirmiştir. Gerçel eksenin sayı sisteminde kullanılmasını düşünmüştür.             

Pisagor’un adını 2.600 yıldır andıran, onu ünlü yapan ve insanlığın varolduğu sürece de sonsuza kadar da andıracak meşhur teoremi şudur: Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir. Pisagor teoremi, rasyonel sayılarla ölçülemeyen uzunluğun da varolduğunu gösterir.

“Evrenin hakimi sayıdır. Sayılar evreni yönetiyor.” Sözleri de Pisagor’a aittir.

Pisagor’un mistik tarafları çoktur. Evren hakkında bugünkü gerçeklere uymayan düşünceler de ileri sürmüştür. Bunları bir tarafa bırakırsak, yine yaşadığı çağa göre matematikçi yönü çok ağır basar. Pisagor, Mısır’da ve Babil’de çok gezdi. Rahiplerden ilim öğrendi. Yaşadığı çağ ve aldığı rahip eğitimini göz önüne alınırsa, bunda yadırganacak pek bir şey yoktur. Matematiğe ispat fikrini getiren Pisagor için, sosyal ve şahsi yaşantısı bu kadar eleştiriye değmez.

Pisagor’dan önce, geometride, şekillerin aralarındaki bağlılıklar gösterilmeksizin elde edilenler, görenek ve tecrübeye dayanan bir takım kurallardı. Bu nedenle, daha önce gelen bir yetkili ne demişse o sürüp gidiyordu. Pisagor’un matematiğe ispat fikrini sokması bu yüzden çok önemlidir.

ZENO (İ.Ö. 495-435)

Elea’lıdır. Zeno deyince, paradokslar akla gelir. Zeno’nun kendi kendini yetiştirmiş bir köylü çocuğu olduğu söylenir.             

Zeno’ nun paradoksları:

 1. (DICHOTOMIE) Her türlü hareket olanaksızdır.
 2. (ACHILLES) Achilles, önünde ilerleyen kaplumbağayı hiçbir zaman yakalayamayacaktır.
 3. Atılan bir ok her zaman hareketsiz veya hareket halindedir.

4.   Bir zamanın yarısı, aynı zamanın iki katına eşittir.

Zeno, hıyanet veya ona yakın bir suç ile başı kesilerek öldürülmüştür. Diogenes Laertos’a göre, Zeno doğduğu şehrin tiranı tarafından işkence ile öldürüldü.

Zeno, varlığın birliğini kabul ettirmek için, haklı olarak ün yapmış kanıtlarıyla, hareketin olanaksızlığını göstermeye çalıştı. Zeno’nun paradoksları üzerine her çağın en büyük bilginleri kafa yormuşlardır. Olmayan ergi yöntemi çok erken bir tarihte bu paradokslara parlak bir biçimde uygulanmıştır.

Başlıca eserleri, ”Tabiat Üstüne” , ”Karşı Fikirler” ve Emperdokles üstüne eleştirili bir “Yorumlama” dır.


DEMOCRITUS (İ.Ö. 470-360)

Abdera’lı Demokritus, Trakya’da bir İyonya kentinin bir kolonisinde doğmuştur. Babası çok zengindi. Gezginci bir bilgin olan Demokritus’un yüz yaşından fazla yaşadığı sanılmaktadır. O zamanda, matematik, biyoloji, coğrafya, astronomi, gökbilimi, ekonomi ve sosyoloji gibi çok değişik sahalara yönelik bir bilgisi vardı.

İlk atom kuramını ortaya atmıştır. Hiç bir şey yoktan var edilemez ve var olan hiçbir şey de tümüyle yok edilemez. Var olan her şey atomlar ve bu atomların arasındaki boşluklardır. Yunan dehasının doğurduğu atomizm ve bu felsefe okulunun Leucippe’le beraber kurucusu sayılır.

Demokritus’un deli olduğunu düşünenlere, ünlü tıp bilgini Hippocrates, ”Hasta değil, pek büyük bir akıl ve deha” olduğunu söylemiştir. En küçük atomdan tutunuz da en büyük yıldıza kadar her şeyin harekette olduğunu ta o zamanlar söylerdi.

Eserlerinin birçoğu zamanımıza kadar ulaşamamıştır. “Sayılar”, ”Geometri”, ”İrrasyoneller” ve “Teğetler” belli başlı eserleridir.

EUDOXUS (İ.Ö. 408?-355)

Knidos’lu Eudoxus, birçok bilgin gibi, gençliğinde çok fakirlik çekmiş biridir. Eudoxus orantılar kuramıyla Yunan matematiğini zirveye ulaştırmıştır.

Eudoxus, genç yaşlarında Tarentum şehrinden Atina’ya gitmiş, orada en iyi ve birinci sınıf matematikçi, idareci ve asker olan Archytas’ın (İ.Ö. 428-347) yanında öğrenim görmüştür.

Eudoxus, Atina’da sevilmediğini anlayınca, burayı terkederek, bugünkü Kapıdağı Yarımadasında bulunan Sızık şehrine gelerek burada tıp öğrenimi yapmıştır. Matematik dışında iyi bir hukukçu ve bir de iyi bir doktordu. Ciddi astromi çalışmalarıyla da ünlüdür. İlme çok büyük katkılarda bulunmuştur. Zamanının birçoğunu söylevler vermek ve felsefe yaparak geçirmiştir. Çağdaşlarına göre, ilmi yönüyle ve ilmi düşünceleriyle, birkaç yüzyıl ileridedir. Galile ve Newton gibi, gözleme ve deneye dayanmayan fikir, düşünce ve görüşleri hoş görmemiş ve inanmamıştır.

Eudoxus alan, hacim ve bazı cisimlerin yüzölçümlerini bulmuş ve bunlar hakkında birçok teoremin ispatını vermiştir. Gezegenlerin görünen hareketlerini açıklamış ve bu hareketlerinin dairesel olduklarını söylemiştir. Güneş saatini bulan, bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu ortaya koyan ilk bilim adamıdır.

Bugün matematikte kullandığımız ve adına Archimedes aksiyomu dediğimiz aksiyomu yine Eudoxus’a borçluyuz. Bu da onun ünlü orantılı doğrular kuramıdır. İki doğru parçası veya iki sayı verildiğinde, en küçüğünün her zaman en büyüğünü kapsayan bir tam katı vardır. Bu aksiyom, matematik tarihinde uzun yıllar matematik çağlarının konusu olmuştur.

ARCHIMEDES (İ.Ö. 287-212)

Archimedes, babası astronom olan Fidiyas’ın oğludur. Vücut ve fikir olarak aristokrat olan soylu Archimedes,  İ.Ö. 287 yılında Sicilya Adası’nda Siraküza şehrinde doğmuştur. Archimedes’in, Siraküza kıralı II.Hieron’un akrabası olduğu söylenir. Bu nedenle, Archimedes, parasal yönüyle bir sıkıntı karşısında kalmadan zamanını ilme vermek fırsatını rahatça bulmuştur. Archimedes’in ilmi zekasını çok erken ve zamanında fark eden astronom babası, kendi ilmi bilgisiyle ona yürüyeceği ilmi yolu zamanında belirtmiş ve onu çok erken yaşlarda yönlendirmiştir.

Archimedes’e dünyadan gelip geçmiş üç büyük matematikçiden biri gözüyle bakılır. Bunlar sırasıyla, Archimedes, Newton, Gauss’tur.

Archimedes, uygulamalı ilimlere karşı büyük ilgi duyardı. Kuramsal matematiğe yaptığı hizmetlerin yanında, uygulamalı mekanikteki yaptıkları az kalır. Archimedes, halk müzesine konulabilecek en önde ve en büyük matematikçidir. Tıpkı Newton ve Hamilton gibi, hesaplarına daldığı zaman yemeklerini bile unutur yemezdi. Elbiselerine karşı Newton kadar ihmalkar ve hatta onu bile geçerdi. Garip davranışlarıyla başka büyük bir matematikçi olan Weierstrass’a benzer. Kendi halinde, kimseyle görüşmeyen bir kenara çekilmiş kendi kendine düşünen bir yapıdaydı

Dairenin alanı, çemberin uzunluğu, kürenin yüzölçümü ve hacmini ilk kez yine Archimedes hesaplamıştır. Pi sayısının hesabı yine ona aittir. Alan ve hacim hesaplamalarında bulduğu yöntemler yüzyıllar boyu hep önde götürülmüştür. En karmaşık eğrilerle sınırlı alanları ve yüzeylerle sınırlı hacimlerin bulunma yöntemini o getirmiştir. Daire, küre, parabol parçası, heliksin ardışık iki yarıçapı ve iki halkası arasında kalan alan, küresel parçalar, dikdörtgenlerin, üçgenlerin, parabollerin, hiperbollerin ve elipslerin asal ekseni etrafında döndürülmesinden oluşan yüzeyleri ve hacimleri bulmada, bulduğu bu yöntemi uygulamıştır. Silindir, koni, paraboloid, hiperboloid ve özel haller yine bu yöntemle yüz ölçüm ve hacim olarak hesaplanmıştır.

Newton ve Leibnitz’den 2.000 yıl kadar önce yaşayan Archimedes integral hesabını bulmuş ve problemlerinin birinde onların bulduğu diferansiyel hesaba başvurmuştur. Bu “sonsuz küçükler hesabı” dır. Archimedes yayını bugünkü dille söylersek, bir eğriye üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimi, bu eğrinin bu noktadaki türevine eşittir.

Archimedes’in hayatı, tüm olanakları yerine getirilen bir matematikçinin hayatı kadar sakin ve düzenli geçmiştir. Hayatının en karışık zamanı ve acıklı olanı son günlerine rastlar. Bu da Roma’lılarla  Kartaca’lılar arasında İ.Ö. 264-146 yılları arasında yapılan Pön savaşları dönemine rastlar.

Archimedes, yere çizdiği şekil üzerinde bir matematik problemini çözmeye uğraşıyordu. Bir söylentiye göre, Roma’lı asker şeklin üzerine yürümüş ve Archimedes‘i kızdırmıştır. Bunun üzerine Archimedes’in, ”Aman daireme dokunma, bozma” diyerek yeniden probleme daldığı söylenir. Yine bir söylentiye göre, Archimedes Roma Şefi Marcellus’un yanına gitmek üzere kendisini izlemesini emreden askere, problemi bitirmeden kalkmayacağını söylemiştir. Problemin çözümünün uzun sürmesine canı sıkılan ve kızan asker, şanlı kılıcını çekmiş ve yetmiş beş yaşındaki yaşlı ve silahsız koca geometriciyi İ.Ö. 212 yılında canice öldürmüştür. İşte, bu büyük deha böyle yok edilmiştir.

Archimedes’in öldürülmesi her ne şekilde olursa olsun, ilim ve insanlığın beklediği medeniyet adına bunda daha büyük bir vahşet ve canilik görülmemiştir.

ÖKLİD (İ.Ö. 300)

Yunan matematikçisi. Gelmiş geçmiş matematikçiler içinde adı geometriyle en çok özdeşleştirilen kişidir. Öklid, geometri dünyasında kapladığı bu seçkin yerini kendisinin büyük matematikçi olmasından çok, başlangıcından kendi zamanına kadar bilineni “Öğeler” adını verdiği kitaplarda toplamasına borçludur. Öğeler, dilden dile çevrilmiş, yüzlerce kez kopya edilmiştir, matbaanın icadından sonra da binlerce kez gözden geçirilmiş ve yeniden basılmıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, kanıt gerektirmeyen apaçık gerçekler olarak beş aksiyom ortaya koyar.

Öklid’in beş aksiyomu şunlardır:

 1. İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
 2. Bir doğru parçası iki yöne de sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
 3. Merkezi ve üzerinde bir noktası verilen bir çember çizilebilir.
 4. Bir doğruya dışında alınan bir noktadan bir ve yalnız bir paralel çizilebilir.
 5. Bütün dik açılar birbirine eşittir.

        Öğeler on üç kitaptan oluşmaktadır. Öklid geometrisi 19.yüzyıla kadar rakipsiz kaldı. Öklid’in yaşamı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz.


APOLLONIUS (İ.Ö. 260?-200? 170?)

Zamanında çok bilinmeyen, fakat 1600 yıllarında değeri anlaşılan Yunan matematikçilerinden biri de Bergama’lı Apollonius’tur. Eski devirlerin en büyük matematikçilerinden biridir. İ.Ö. 267 veya 260 yıllarında, Pamfiye denilen Teke Sancağının Perga kentinde dünyaya gelmiştir.

Matematikçi Pappus, Apollonius’un, bencil, üne düşkün, kibirli ve gururlu birisi olduğunu yazmaktadır. Apollonius’un yaptığı çalışmalar ve buluşları onun bu zayıf taraflarını örtecek kadar kuvvetlidir. Çarpmaya ait birçok buluşu vardır. Koniklere ait buluşları onu şöhretin zirvesine çıkarmıştır.

Euclides geometrisini benimseyerek onu daha ileri düzeylere götürmüştür. Teorik ve sentetik geometrici olarak 19. yüzyıldaki Steiner’e kadar Apollonius’un bir eşine daha rastlanamaz. Konikler adı altında bugün bildiğimiz elips, çember, hiperbol ve parabol kesişimlerine ait problemlerin birçoğu Apollonius tarafından bulunmuştur. Doğrular, çemberler ve eğrilerin konikler üzerine araştırma yapmıştır. Yine, analitik geometri özelliklerinden hemen hemen tümünü Apollonius’a borçluyuz.

Dairesel tabanlı ve tepesinin her iki tarafından sonsuza kadar uzatılmış bir koni bir düzlemle kesilirse, düzlemle koni yüzeyinin kesişimi olan eğri, doğru, çember, hiperbol, elips veya parabol olacağını ilk kez Apollonius göstermiştir. Merminin yörünge denkleminin bir parabol olacağı yine Apollonius tarafından bulunmuştur.

Pergel ve cetvel yardımıyla üç çembere teğet çizme, Apollonius problemi olarak bilinir. Yine, sabit iki noktaya olan uzaklıkları oranı sabit olan noktaların geometrik yeri, bu sabit noktaları birleştiren doğru parçasını, verilen orana göre içten ve dıştan bölen noktalar arasındaki uzaklığı çap kabul eden bir çemberdir.

HIPPARCHUS (İ.Ö. 160-125)

Hipparchus, Yunan’lı matematikçi ve astronomdur. İlk sistematik astronomi ve trigonometriyi bulan kimsedir. Ekinoks noktalarının değişimi olayını bulmuştur. Binden fazla yıldız için bir katalog yaparak, Güneş ve Ayın uzaklığını hesaplamıştır. Enlem ve boylam daireleriyle, Dünya’daki herhangi bir noktanın konumunu belirtme yöntemini bulmuştur.

HAREZMİ (780-850)

Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan bu büyük bilim adamı, Horasan’da doğmuştur. Bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Avrupa’lıların en çok yararlandığı bir matematikçidir.

  Cebir üzerine çok sayıda eser verdi. Descartes’e kadar batı bilim dünyasında egemen olan Harezmi ve Harezmi cebiriydi. Bu nedenle Harezmi dünya çapında bir matematikçidir. En önemli eseri, ”Cebir ve Mukayese Hesabı” dır. Deneyler,  enlem ve boylam kitapları vardır. Bir de gökyüzü atlası vardır. Hindistan matematiğini dünyaya tanıtan yine Harezmi’dir.

GERBERT (945-1003)

Gerbert, 945 yılında Auvergne’de bir kilisenin önünde rahipler tarafından bulunup, büyütülmüştür. Gerbert’in çok yetenekli ve parlak bir zekaya sahip olduğu kilisede hemen fark edilir. Gerbert bu kilisede tam yirmi yıl kalır.

Dokuz rakamla hesap yapan ilk batılı bilgin Gerbert’tir. Bu dokuz rakamı İspanya’nın sınır kentinde öğrenmişti. Gerbert bu dokuz rakamla oldukça kolay ve çabuk hesaplar yapıyordu. Bu nedenle kendisine sihirbaz ve büyücü gözüyle bakıyorlardı.

Burada ilginç olan yan, Gerbert’in sıfır rakamını bilmemesiydi. On rakamı ile hesap yapılması, Gerbert’ten tam yüzyıl sonra büyük Türk matematikçisi Harezmi’nin “Hesap Kitabı”  nın Latinceye çevrilmesinden ve Orta İspanya’dan batıya ulaşması ile gerçekleşmesi olmuştur.

ÖMER HAYYAM (1048-1131)

Asıl adı Gıyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam’dır. 18 Mayıs 1048’de İran’ın Nişabur kentinde doğdu.

İlgilendiği ilimler; matematik, fizik, astronomi, şiir, tıp, müzik’tir. Daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmalarının çoğunu kaleme almadı, oysa o ismini çokça duyduğumuz teoremlerin isimsiz kahramanıdır.

Eserleri arasında; Cebir ve Geometri Üzerine, Fizikler Bilimler Alanında Bir Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi yer alır. En büyük eseri Cebir Risalesi’dir.

Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Bunun yanısıra, binom açılımını da bulmuştur. 4 Aralık 1131’de doğduğu yerde öldü.   

FIBONACCI (1170-1230)

Piza’lı Leonardo Fibonacci, Rönasanstan önce, Asya ülkelerinin matematiğini Avrupa’ya en etkili olarak taşıyan ve götüren biri olarak bilinir. Yaşam öyküsü hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Yalnız, babası karşı sahillerdeki müslümanlarla ticaret yapan bir tüccardı. Babası, Leonardo’ya hesap öğretmesi için Arap bir hoca tuttu.

Öğretmenlerin ona verdiği matematik dersleri daha çok yaşam koşullarıyla ilgiliydi. Matematiği iyice kavradıktan sonra, sayılar kuramı ve geometri üzerine iki kitap yazmıştır. Buluşlarının en ünlüsü, Fibonacci dizisidir. Doğadaki çiçeklerin yaprakları üzerinde bile araştırma yapıyor, onların düzenini ve doğadaki olayların sayılarla ifade edilebileceğini keşfetmeye çalışıyordu. Bunlara daha sonra ”altın oranlar” denmiştir.

Leonardo Fibonacci’nin en büyük hizmeti, Harezmi’nin matematiği ile, çok kullanışlı olan Hint ve Arap karışımı sayılarını batıya tanıtmakla çok büyük bir görev yapmıştır.

NAPIER (1550-1617)

John Napier, Merchiston-Edinburg’da 1550 yılında doğdu. Merchiston Baronu ve İskoçya’lı bir matematikçi olan Napier, logaritmanın bulucusu olarak bilinir. Zaten aritmetik için üç aşama vardır. İlki, sayıların on tabanına göre yazılması, ikincisi logaritmanın bulunuşu ve üçüncüsü de şimdiki bilgisayarlardır.

Napier, Saint Andrews Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve matematiği de içinden gelen bir merak olarak izlemiştir. Kendisi amatör bir matematikçidir. Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce Napier cetvelleri diye bilinen, üzerinde rakamlar yazılmış küçük değnekler yardımıyla yapılan bir çarpma veya bölme yöntemi buldu. 1,2,3,... şeklindeki aritmetik dizi ile, buna karşılık gelen 10,100,1000,... biçimindeki geometrik dizi arasındaki ilişkiyi gördü. 1614 yılında yazdığı “Logaritma Kurallarının Tanımı” adlı eserinde, aritmetik dizi ile geometrik dizinin karşılaştırılmasından, matematiğe logaritma kavramını getirdi. Buradaki aritmetik dizi, geometrik dizinin logaritmasıdır.

Napier, 1618 ve 1624 yılları arasında kusursuz iki logaritma cetveli yayınladı. Bu eser onun tam yirmi yıllık çalışmasının ürünüdür. Napier’in bu konuda çok sayıda eseri vardır. Bazı hesap makinalarının temellerini veren iki kitabı, 1617 yılında yayınlandı. 1617’de Edinburgh’ta öldü.

KEPLER (1571-1630)

Johannes Kepler, 1571 yılında Württemberg’de Wiel’de doğdu. Tanınmış bir Alman astronom ve modern astronomiyi kuranlardandır.

Gelişmiş merceklerin teleskopta kullanılmasına önderlik ederek ışık bilimine de yardım etti. Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerini kesin olarak hesaplayan Alman gökbilimcisidir. Güneşin, gezegenlerin merkezi olduğunu benimsedi. Gezegenlerin yörüngelerinin, odak noktalarının birinde Güneş olan elipsler olduğunu saptadı. Bu Kepler yasalarının ilkidir. Üç tane buluşuna “Kepler Yasaları” denir. Bunlar:

 1. Her gezegen, odaklarından birinde Güneşin bulunduğu elipsin üzerinde hareket eder.
 2. Bir gezegenle Güneşi birleştiren vektör eşit zamanlarda eşit alanlar tarar.
 3. Güneş etrafındaki herhangi iki gezegenin dönüş devirlerinin karelerinin bölümü, bu gezegenlerin Güneşe olan uzaklıklarının küplerinin bölümüne eşittir. Yani, bu bölüm sabittir.

Kepler’in bu yasalarının matematiksel olarak gösterilmesi de oldukça zordur. Kepler ayrıca, enlem ve çizgilerini ilk kez kesin olarak hesaplayanlardan biridir. 1630’da öldü.

DESCARTES (1596-1650)

Yalnız sükun ve rahat istiyorum diyen Rene Descartes, Avrupa’nın savaşa sürüklendiği yıllarda, Fıransa’nın Tours kenti yakınında La Haye’de 31 Mart 1596’de doğdu. Asılzade, asker ve matematikçi olan Descartes, metafizik ve kuramsal fikirlerden çok, analitik geometrisi ile yeni bir çığır açmıştır. Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar, fakirlik, pislik ve cahilliğin hüküm sürdüğü bir ortamda yaşıyordu.

Descartes, asil bir aileden geliyordu. Babası varlıklıydı. Rene’nin doğumundan birkaç gün sonra annesi öldü. Babasının küçük filozofu Descartes, çevresinde ve dünyada gördüğü her şeyin nedenini soruyordu. Descartes’in yetenekleri daha okul sıralarında ortaya çıkmıştı. 14 yaşındayken, okuldaki eğitimin insani bakımdan kısır olduğunu sezmişti. Körü körüne inanılması ve bağlanılması gerekenleri temelsiz görüyor ve ispatsız hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Bu yüzden de papazlarla tartışmaya ispat yoluyla başladı. Her şeyden şüphe ediyordu.

Her girdiği işte canla başla çalışıyordu. İki yıl matematik araştırmalarını yaptığı evi, saygısız arkadaşları yine buldu. Çekilmeyen arkadaşlarından kurtulup huzura ve sükuna kavuşmak için savaşa gitmeye karar verdi. Fakat, burada da istediği sükunu bulamadı. Almanya’ya gitti. Bayram, tören ve şölenlere merak sardı. Yeniden askerliğe döndü.

Avrupa’daki iskolastik düşüncenin egemenliğini sürdürdüğü ve karanlık çağın sona erdiği yıllarda, Descartes’i dinsizlikle de suçlamışlardır. Onun dini fikir ve düşünceleri rasyonelistti ve oldukça sadeydi. Sağlıksız ve cılız büyüdüğü için, yıllarca ölüm korkusu içinde yaşamıştır. Paris’te sükunetli tam üç yıl geçirmiştir.

Onun daha çok soyut olan matematik bir kafası vardı. Uzun yıllar Hollanda’da kaldı. Optik, fizik, anatomi, embriyoloji, tıp, astronomi, meteoroloji ve gökkuşağı üzerindeki incelemelerini sonuçlandırmıştı. Her olaya bir hammadde gözüyle bakıyor ve ondan yeni bir şeyler çıkarmayı düşünüyordu. Bu nedenle çok yenilikçiydi. Yenilik onun yaşamı ve ruhuydu.

Biraz sükuna kavuştuğunu sandığı elli yaşları yöresinde, karşısına İsveç Kıraliçesi Christine çıktı. Bilmesi gereken her şeyi bilen, hatta daha fazlasını öğrenmiş olan ve çok yönlü olan on dokuz yaşındaki Christine, Descartes’i kendisine özel öğretmen olarak tuttu. Christine’nin insafsız ve bitmek tükenmek bilmeyen çalışmaları onu yedi bitirdi. Kış, soğuk ve Christine’nin amansız çalışmaları sonunda hastalandı. Doktorları kabul etmedi. 11 şubat 1650’de öldü.

Descartes, yeni bir geometriyi kurmuş ve modern geometrinin doğmasına olanaklar vermiştir.

CAVALIERI (1598-1647)

İtalyan papazı ve matematikçisi olan Bonaventura Cavalieri, Milano’da doğdu. Galile’nin en iyi öğrencilerinden biri olan Cavalieri, 1629 yılından ölünceye kadar Bologna’ da  matematik okuttu. Astronomi ve küresel trigonometriyle ilgilendi. Logaritma ve hesaplarının İtalya’da uygulanmasında öncülük etti. ”Süreklilerin Bölünmezleri Yolundan, Yeni Bir Yöntemle İlerletilmiş Geometri” kuramıyla büyük ün kazanmıştır. Bu kuram, geometrik büyüklükleri, sonsuz öğeli bir sayıdan oluşmuş kabul eder. Bu öğeler, geometrik büyüklüğün ayrılabileceği en son terimdir. Bu nedenle de bölünemez olarak nitelenir. Uzunlukların, yüzeylerin ve hacimlerin ölçülmesi sonsuz sayıda bölünmezlerin toplamından başka bir şey değildir. Belirli bir integralin hesaplanması da bu ilkeye dayanır. Cavalieri, bu teoremiyle bugünkü sonsuz küçükler hesabı denen analizin öncüsü olarak sayılabilir. 1647’de Bologna’da ölen Cavalieri’nin kendi adıyla anılan postülatları, teoremleri ve bunlardan başka kitapları da vardır.

FERMAT (1601-1665)

Fermat’ın babası bir deri tüccarı ve annesi de bir hukukçunun kızıydı. Fransa’da Lomagne’de doğdu. Oldukça sessiz ve sakin bir yaşam sürdürmüştür. Olgunluk çağındaki başarıları ve eserleri onun parlak bir öğrenci olduğunu gösterir.

Fermat’ın hayatının tarihi matematiktir. Birçok yabancı dil de öğrenmiştir. Memurluğunun yoğun işlerinden geriye kalan zamanlarında matematikle uğraşmıştır.                                                                  Archimedes’in eğildiği diferensiyel hesaba geometrik görünümle yaklaşmıştır.

Eğrilerin çiziminde maksimum ve minimum noktalarının önemi bilinmektedir. İşte bu kavramları koyan yine Fermat’tır. Oldukça kolay gibi görülen bu problemin matematikte ve fizikte çok geniş ve ileri uygulamaları vardır. Ayrıca, bu kavramları ışık bilmine uygulamasını çok iyi beceren yine odur. Buna bağlı olarak yansıma, kırılma, geliş ve yansıma açıları üzerine yaptığı bağlılıklar önemini bugün bile korumaktadır. Fermat, analitik geometriyi üç boyutlu uzaya aktarmıştır. Amatör bir matematikçi ve düzenli bir evrak memuru olan Fermat’ın en önemli matematik çalışması sayılar kuramı üzerinedir. Asal sayılar üzerinde çok durmuştur.

n-kenarlı düzgün bir çokgenin n-kenarı ve n-açısı eşittir. Eski Yunanlılar pergel ve cetvelle 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 kenarlı düzgün çokgenleri çizebiliyorlardı.  İ.Ö. 400 yıllarında, pergel ve cetvelle 7, 8, 11, 13,... kenarlı çokgenlerin çiziminin yollarını bulamamışlardı. Fermat bu problemi çözdü.

Fermat, eserlerini ve buluşlarını genellikle yayınlamaz ve birçok teoremlerini de karalamalar şeklinde bırakırdı. Hatta, bazı teoremlerin sadece ifadelerini yazdığı görülmüştür. Yani, ispata bile gereksinim duymamıştır. Basit gibi görünen bir problemini Euler, tam yedi yılda ancak ispatlayabilmiştir. Ölürken çalışmalarının birçoğunu da yaktığından, bize bilgi kalmamıştır. Fermat’ın bu davranışı matematik dünyası için bağışlanamaz.

Fermat, hiçbir zaman gerek Descartes ve gerekse Pascal gibi hayali ve çekici olan felsefelere kendini kaptırmamıştır. Kuramsal matematiği en yüksek düzeye çıkarmıştır.

12 Ocak 1665’te hayatında hikaye edilecek hiçbir şey bırakmadan ölmüştür. Fermat bu buluşlarını saklamayıp yayınlasaydı, matematikte daha birçok yenilikler birbirini izleyecekti. Ne yazık ki, Fermat bizi bundan yoksun bırakmıştır.

PASCAL (1623-1662)

Pascal, 19 Haziran 1623 günü Fransa’da Clermont’ ta doğdu. Babası kültürlü bir adamdı.

Descartes ve Fermat gibi büyük matematikçilerle çağdaş olması bir yerde kendisi için bir şanssızlıktı. Bu nedenle, tek başına oluşturabileceği olasılıklar kuramının keşfini Fermat ile paylaştı. Kendisini “ harika çocuk”  diye ünlü yapan yaratıcı geometri fikrini, kendisinden daha az ünlü olan Desargues’dan esinlendi. Daha çok din ve felsefe konularına eğildiği için matematiğe az zaman ayırdı.

Pascal, çok erken gelişen bir çocuktu. Fakat, vücutça oldukça zayıftı. Bunların tersine kafası çok parlaktı. Çok küçük yaşta olmasına rağmen, matematiğe gösterdiği ilgi çok dikkat çekiyordu. Hatta matematik problemleriyle gece gündüz uğraşmaya başladı. Sağlığının bozulacağından kuşkulanan babası, bir aralık onun matematik çalışmasına engel olduysa da onun bu davranışı Pascal’ı matematiğe daha çok yöneltti.

Hiçbir yardım görmeden ve hiçbir geometri okumadan, çok küçük yaşta bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu kanıtlamıştır. Daha önce hiçbir kitabı okumadan, Euclides’in birçok önermesini ispatlamıştı. Pascal kendi kendine bir geometrici olmuştu.

Pascal, on altı yaşından önce, 1639 yılında, geometrinin en güzel teoremini ispat etti. İngiliz matematikçisi ünlü Sylvester, Pascal’ın bu büyük teoremine “Kedi Beşiği” adını vermiştir. Pascal, on bir yaşına gelince sesler hakkında bir eser vermiştir. On altı yaşındayken, konikler üzerine bir eser yazarak, ünlü Descartes’i hayretlere düşürmüştür. On sekiz yaşına gelince, şimdi Paris sanayi müzesinde saklanan hesap makinesini bulmuştur. Fizikte, havanın ağırlığını, sıvıların denge halini ve basıncı hakkında Pascal kanunlarını bulmuştur.

Pascal, on yedi yaşından ölümü olan otuz dokuz yaşına kadar ızdırapsız ve acısız gün görmedi. Hazımsızlık, mide ağrıları, uykusuzluk, yarı uyuklamalar ve bu ağrıların verdiği gece kabusları onu yedi bitirdi. Böyle olmasına rağmen, yine de bu ağrılar içinde durmadan çalışıyordu.

Yirmi üç yaşlarında, geçici bir felç geçirdi. Bu ona çok ağrılar verdi. Her şeye rağmen, düşüncesi ve kafasının çalışmaları sürüyordu.

1648 yılında Toriçelli’nin çalışmalarını inceleyerek, onun da önüne geçti. Yükseklikle basıncın değiştiğini saptadı.

Pascal, kız kardeşinin de etkisi ile 1654 yılından sonra kendini dünya işlerinden ve matematikten çekerek, hıristiyanlığın o koyu tutuculuğu içine gömülüp gittiği ve taassubun kurbanı olduğu bilinen bir gerçektir.

1658 yılının bir gecesinde, uykusuzluk ve diş ağrılarından kıvranan Pascal, kerpetenin egemen olduğu bir zamanda, korkunç ağrılarını unutmak amacıyla, birçok ünlü matematikçinin uğraştığı zarif sikloid eğrisine daldı. Tüm ağrılarının geçtiğini gördü. Ya da, sikloid üzerine o kadar daldı ki, tüm ağrı ve acılarını unuttu. Tam sekiz gün sikloid geometrisi üzerine çalıştı.

1658 yılında kendini oldukça hasta hissetti. Kısa aralıklarla gelen uyuklamalar dışında, şiddetli ve dinmek bilmeyen baş ağrıları ona çok eziyet ediyordu. Tam dört yıl bu ağrılarla kıvrandı. 1662 yılının Haziran ayında otuz dokuz yaşındayken öldü. Ölümünden sonra yapılan otopsisinde, ağrılarının nedeninin ciddi bir beyin hastalığından ileri geldiği saptandı.

Pascal, Fermat ile birlikte olasılıklar kuramını kurmakla, yeni bir matematik dünyası yaratmış oluyordu. Pascal üçgeni, binom açılımındaki katsayıları bulmaya yarar.

Hıristiyan dini, mezhepler ve sonu gelmez ağrılar içinde bir dahi, maddi olarak yok olup gitmiştir. Fakat, bıraktıklarıyla yaşamaktadır.

HUYGENS (1629-1695)

Hollandalı fizikçi, matematikçi ve astronom olan Christiaan Huygens, 1629 yılında La Haye’de doğdu. Constantin Huygens’in oğlu olan Christiaan, bilimsel bir ortamda yetişti. Leiden ve Breda Üniversiteleri’nde okudu. Geometri ile ilgili eserlerini bastırdıktan sonra fiziğe yöneldi. Kendi adıyla anılan saati buldu.

Huygens’in yalnız matematik alanındaki çalışmaları bile onu ünlü yapmaya yeter. 1656’da, olasılıklar kuramının ilk eksiksiz incelemesini yaptı. Açan ve açılan eğriler kuramını kurdu. Bu kuramla, eğrilik merkezinin tanımını yaptı. Sikloidin özelliklerini buldu. Şisoit’un doğrulaştırılmasını başardı. Logaritma kuramını Huygens kurdu. Zincir eğrisi problemini çözümledi. Kepler’in pozitif göz merceklerinden daha üstün olan negatif göz merceklerini buldu. Huygens’in en büyük buluşları fizikte, özellikle mekanik ve optik alandadır. Yansıma ve kırılma kanunlarını buldu. Kuramsal ve uygulamalı bir adamdı. 1695’de doğduğu yerde ölmeden önce, Newton’un futon kuramına karşı çıktı.

GREGORY (1638-1675)

İskoçya’lı matematikçi ve fizikçi olan James Gregory, 1638 yılında Aberdeen’da doğdu. 1663’te kendi adını taşıyan ve “Optica Promota” adlı eserinde anlattığı yansımalı teleskopu buldu. Edinburg Üniversitesi’nde matematik profesörü oldu. Arı geometri ve analitik geometri ile ilgilendi. Pi sayısının değerini yeniden hesapladı. Yay ve teğet serisi açılımlarını buldu.

Çok kısa süren yaşam süresinde çok sayıda sonuçlar buldu. Özellikle diferansiyel ve integral hesap üzerinde çalışmaları vardır. Sonsuz küçük hesabında da çalıştı. 1675’te öldüğünde çok gençti.

NEWTON (1642-1727)

“Herkesin beni nasıl gördüğünü bilmem. Ben kendimi, deniz kenarında oynarken, önünde hiç keşfedilmemiş engin gerçek okyanusu yayılmış duran ve cilalı bir çakıl taşı ya da güzelce bir istridye kabuğu bulmakla zevk duyan bir çocuk gibi görüyorum.”  Newton.

İşte, uzun yaşamının son yıllarında kendisi hakkında böyle hüküm veren İsaac Newton, 1642’de Woolsthrope kasabasının bir şatosunda yaşayan bir çiftçi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. İngiliz ırkının en büyük zekalı adamı olarak nitelenen Newton’un babası, oğlunun doğumundan önce otuz yaşında öldü. Annesinin söylediğine göre, zamanından erken doğan küçük Newton, o kadar ufak tefekti ki bir litrelik kavanozun içine bile sığabilirdi. Newton’un çocukluğu da dinç, canlı ve kuvvetli değildi. Diğer arkadaşları gibi eğlenceli vakit geçirme yerine, eğlencelerini ve oyunlarını kendi yaratıyor ve bunlarda parlak zekası ortaya çıkıyordu. Geceleri köylüleri korkutmak için kandilli uçurtmaları, tümü ile kendisinin yaptığı ve oldukça güzel işleyen hareketli oyuncaklar, su çarkları, gerçekten buğday öğüten bir değirmen, küçük kız arkadaşları için iş kutuları ve oyuncaklar, resimler, güneş saatleri, tahtadan yapılmış ve gerçekten işleyen duvar saati gibi şeyler onun çok erken yaşlarda yaptığı buluşlardı.

Newton, daha on sekiz yaşında, Cambridge’de öğrenci olduğu yıldan başlayarak, evrensel bir beğeniyle karşılandı. Üniversiteyi bitireli iki yıl olmadan, bilim dünyasınca alkışlanıyor ve hükümdarlardan saygı görüyordu.

Newton, ürkek yapılı, sinirli, çabuk kızan ve itirazla karşılanmaktan korkan bir yapıya sahipti. Eserlerini ancak kendisini seven dostlarının zoruyla bastırmıştır. Eserlerinin eleştirilmesinden kaçardı. ”Optiks” adlı eserinin eleştirilerine dayanamamış ve bu eseri yazdığına pişman olmuştur. Newton, Galile’nin uğraşmak zorunda kaldığı sürtüşmelerle karşılaşmış olsaydı, bir satır bile yayın yapamazdı. Yerçekimi genel kanununu 1687 yılına kadar yayınlamadı. Tam yirmi yıl bu genel çekim kanunu kuramını geliştirdi.

Grantham okuluna devam ettiği sıralarda ve Cambridge’e hazırlanırken köyün eczacısı Mr. Clarke’ın evinde kalıyordu. Orada eski bir kitap koleksiyonu buldu ve onları yutarcasına okudu. Newton hayatında hiç evlenmedi.

Newton’un hareket kanunları:

 1. (Eylemsizlik Kanunu) Bir cisme hiçbir kuvvet uygulanmazsa, bu cisim olduğu yerde hareketsiz kalır veya hareket halindeyse, bir doğru boyunca düzgün bir hareketle, yani ivmesi sıfır olan bir hızla hareket eder.
 2. Kütle m, sabit ivme a ve kuvvet f ise, f=ma şeklinde sabittir.
 3. (Etki ve Tepki Kanunu) Etki ve tepki eşittir ve ters yönde iki kuvvettir.

Newton’un en önemli buluşlarından birisi de evrensel çekim kanunudur. Newton bir gün elma ağacının gölgesinde otururken başına bir elma düşer. Bunun üzerine uzun uzun düşünür. Yine uzun çalışmalardan sonra ünlü, kütlelerin birbirlerini çekim kanununu bulur. Newton’a, bu buluşlarını nasıl bulduğu sorulduğunda, sürekli düşünmeyle, diye yanıt vermiştir.

Newton’un en önemli buluşu, diferansiyel ve integral hesabı keşfetmesidir. Zaten Newton’u dünyada gelmiş geçmiş üç büyük matematikçiden biri yapan buluşu budur.

Newton, 1661 yılının Haziran ayında Cambridge’deki Trinity College’e girdi. Newton’un matematik öğretmeni İsaac Barrow hem ilahiyatçı ve hem de matematikçiydi. Matematikte parlak fikirli olan Barrow, öğrencisinin kendisinden çok ileride olduğunu kabul ediyor ve 1669’da matematik kürsüsünü bırakıp sırası gelince yerini o eşsiz büyük deha Newton’a bırakıyordu.

1664 ile 1666 yılları arasında, yirmi bir yaşından yirmi üç yaşına kadar çok yoğun bir çalışmaya girmiş ve yaptığı çalışmaları uzun zaman gizli tutmuştur. Ocak 1664 yılında üniversiteyi bitirmiş ve lisans diplomasını almıştır.

Bir kuyruklu yıldız ile Ayın etrafındaki, Ayla ilgili şeyleri incelerken hastalandı. Bulduğu sonuçları da gizli tutmuştu. Bu iki yıl içinde diferansiyel ve integral hesabı keşfetmiş, genel çekim kanununu bulmuş ve beyaz ışığın analizini deneysel olarak yapmıştı. Bunların tümü, yirmi beş yaşından önce bulunmuş şeylerdi. 20 Mayıs 1665 tarihli bir yazısıyla, bir eğrinin üzerindeki bir noktadaki teğeti ve eğriliğini verecek yöntemini daha yirmi üç yaşındayken yayınlıyordu. İşte bu, diferansiyelin bulunuşunu müjdeliyordu. Bu sıralarda ünlü sonsuz küçükler hesabına doğru yaklaşıyordu. Yine bu sıralarda, binom formülünü buluyordu.

Evrensel genel çekim kanununun yayınlanmasının yirmi yıl gecikmesinin nedeni, kendisine yanlış sonuçların verilmesinden doğmuştur. Doğru hesabı yapabilmek için bir integralin hesap edilmesi gerekiyordu. Bugün bu integral kolaylıkla çözülebilir. Fakat Newton’u tam yirmi yıl düşündürmüştür. Çünkü, integral hesap yöntemleri bugünkü kadar geliştirilmemişti.

1667 yılında Cambridge’e dönüşünde Trinity Collegei’ne üye olarak atanan Newton artık rakipsizdi. 1668’de tek başına yansımalı teleskopu yapmış ve uyduları incelemekte kullanmıştır. ”Philosophy Naturalis Principia Mathematica”  adlı eserini yazmaya başladığında geceli gündüzlü çalıştı. Ünlü pertürbasyon kuramını ortaya atmıştır. Bu kuram daha sonra ilerletilerek elektronların yörüngelerine uygulanmış, on dokuzuncu yüzyılda bu kuramla Neptün ve yirminci yüzyılda da Plüton gezegeni keşfedilmiştir.

Principia’ları yazmak için on sekiz ay uykusuz ve gıdasız kalan Newton, ellili yaşlarına yaklaşıyordu. Bu yorgunluktan sonra 1692 sonbaharında iyice hastalandı. Yiyeceklere karşı olan tiksinti ve sürekli uykusuzluk neredeyse onu çıldırtıyordu. Ağır hasta olduğu tüm Avrupa’ya yayıldı. Düşmanları bile, daha sonra iyileşmesine çok sevindiler.

Newton, 1696’da elli dört yaşında darphanede para basımı düzenlemekle görevlendirildi. 1701 ile 1702 yıllarında, Cambridge Üniversitesi’ni parlementoda temsil etti. 1703 yılında Royal Society’nin başkanlığına seçildi. Ölünceye kadar da bu makamda kaldı. 1705 yılında Kıraliçe Anne tarafından chevalier’lik rütbesi ile onurlandırıldı.

1696 yılında Bernoulli ve Leibnitz, Avrupa’lı matematikçilere iki soru ile meydan okuyorlardı. Altı ay uğraşıldıktan sonra yeniden ortaya atılan problemleri, Newton ilk kez 29 Ocak 1696 günü akşamı darphaneden yorgun argın evine döndüğünde bir arkadaşından duydu. O gece her iki problemi de çözdü. Ertesi gün isim vermeden her iki çözümü de Royal Society’ye gönderdi. Çözümleri gören Bernoulli, hemen oradakilere, ”Ha! Arslanı pençesinden tanıdım”  diye haykırdı.

Newton 1716 yılında yetmiş yaşındayken bile fikri yapısı oldukça dinçti. Bu sırada Leibnitz yine ortaya attığı bir problemle Avrupa matematikçilerine meydan okuyordu. Newton problemi darphaneden akşam eve dönüşünde saat beşte almıştı. Çok yorgun olmasına karşın, problemin çözümünü o akşam hemen buldu. Tüm matematik tarihi boyunca, karşısına çıkan güçlükleri zekasını kullanarak yenen ve bu güçlükleri çözen Newton gibi biri gelmemiştir. O, İngiliz ırkının gelmiş geçmiş en büyük zekasıydı. Yaşadığı uzun yılları en mesut biçimde geçiren ve yaptıklarının sonuçlarını gören, takdir edilen, şan ve şöhretle alkışlanan tek matematikçi Newton’dur. Ömrünün son üç yılını çok ağrı ve acılar içinde yakalandığı böbrek taşı hastalığından çekti. Ölümüne yaklaşırken bir de öksürüğe yakalandı. Birkaç gün içinde ızdırap ve acıları duymayan bir rahatlığa erişti. 20 Mart 1727 sabahı bir ile iki arasında bu dev söndü. Cismen ölen, İngiliz ırkının en büyük dehasına karşın, elma yine yere düşmektedir.

LEİBNİTZ (1646-1716)

“Bende o kadar fikir var ki, eğer benden daha iyi görmesini bilenler bir gün onları derinleştirecek ve benim zihin emeğime kendi kafalarının güzelliğini katacak olurlarsa, sonraları belki bir işe yarayabilir” diyen Gottfried Wilhelm Leibnitz, 1 Temmuz 1646 günü Leipzig’te doğdu. Babası ahlak ilmi öğretmeni olup, üç nesilden beri Saksonya hükümetine hizmet etmiş bir aileden geliyordu. Bu nedenle ilk yılları oldukça ağır bir politika ile yüklü bir bilgiçlik havası içinde geçti.

Leibnitz altı yaşındayken babasını kaybetti. Tarih hevesini babasından almıştı. Sekiz yaşında Latince’ye başladı. Kendi gayreti ile Yunan’ca öğrendi. ”Characteristica Universalis” adlı ilk denemesini verdi. Bu eser, metafiziğin anahtarıdır.

Leibnitz, on beş yaşındayken Leibzig Üniversitesi’ne bir hukuk öğrencisi olarak girdi. 1663 yılının yazını Jena Üniversitesi’nde geçirdi. Leibzig’e dönünce yeniden hukuka başladı. 1666 yılında yirmi yaşındayken doktora sınavı için hazırdı. Leibnitz’e gıpta eden titiz Leibzig Fakültesi ona resmen gençliğinden dolayı, gerçekte tüm profesörlerden fazla hukuk bildiği halde, doktora ünvanını vermeyi kabul etmedi. Halbuki, 1863 yılında on sekiz yaşındayken, parlak bir tezle başölye ünvanını almıştı. 5 Kasım 1666 yılında Alfdorf Üniversitesi’ne bağlı Nürnberg Üniversitesi  “Tarihi Yöntem”  adlı çalışmasından dolayı doktora ünvanını verdi.

Durmadan okurdu, yazardı ve düşünürdü. Matematik çalışmalarının çoğunu kendisini çağıran aristokratlara giderken, çağın o kötü yollarında, kötü arabalar içinde sallana sallana yazmıştır. Bu çalışmaların tümü bugün Hannover kütüphanesinde bağlı olarak durur.

1666 yılında olasılıklar kuramına başladı. Bu sıralarda öğrenciydi. Matematik Leibnitz’in parlak zekasının fışkırdığı bir sahadır. Bundan başka hukuk, din, siyaset, tarih, edebiyat, mantık, metafizik ve kuramsal felsefe konularında sayısız eser bırakmıştır. Bundan dolayı kendisine evrensel deha denmektedir. Verimsiz gibi görünen soyut olasılıklar kuramının öncüsü Leibnitz’dir.

Leibnitz, matematik ve mantık alanında çağının iki yüzyıl ilerisindeydi. Diferansiyelin geometrik bir yorumunu verdi. Bu matematiğe en büyük hizmetti. Bugün, Leibnitz’in olasılıklar yöntemi, gösterim mantığı ve gelişmelerinde meydana çıkarıldığı biçimde analiz için, analizin kendisi kadar önemlidir.

Gauss’un söylediği gibi, Leibnitz, matematik bilgisinin çoğunu boş yere israf etmiştir. Eğer, onun eğildiği her konuda verdiği eserleri toplayacak büyük adamlar olsaydı, bugünkü ilim ve özellikle matematik tarihi bambaşka olurdu. Bunun yerine, yirmi yaşında Mainz Elektörü için bir hukuk danışmanı ve hatırı sayılır bir ticaret memuru oldu.

1675 yılında Royal Society’nin ilk yabancı üyesi oldu. Yine aynı yıl, diferansiyel hesabın bazı basit formüllerini çıkarmış, kendi sözüne göre, temel teoremi keşfetmişti. 1677 ile 1704 yılları arasında, Leibnitz’in yaptığı çalışmalar tüm Avrupa’ya yayıldı.

Leibnitz’in uğraştığı konuların tam bir listesini vermek olanaksızdır. Onun en az başarılı olduğu saha mekanik ve fizikti. En önemli eserleri içinde birçok akademiyi kurması ve onları çalıştırması sayılabilir.

Altmış sekiz yaşına doğru iyice çöktü. Eski zekası kalmadı. Hastaydı. Çok çabuk ihtiyarlıyordu. Leibnitz, yetmiş yaşına gelince Hannover’de öldü.

BERNOULLI’LER

  Jacques Bernoulli                             Daniel Bernoulli                                       Jean Bernolli

“Bu adamlar şüphesiz birçok şeyler başarmışlardır ve seçtikleri hedefe en iyi bir biçimde varmışlardır" diyen Jean Bernoulli, Bernoulli ailesinin neler yaptıklarını belirtmek istemektedir.

Üstün zekalı soylarının geçmişleri uzun uzun genetikçiler tarafından incelenmiştir. Üç veya dört nesilde sekiz on tane üstün zekalı matematikçi veren Bernoulli ailesi incelemeye değer. İçlerinden birçoğu hukukta, bilginlikte, edebiyatta, serbest mesleklerde, idari alanlarda ve görevlerde ve sanatta gerçek bir üstünlük göstermişlerdir. Matematik alanında daha çok Bernoulli soyunun ikinci ve üçüncü kuşakta sivrildiğini görmekteyiz.

Bernoulli ailesi, diferansiyel ve integral hesabın gelişmesinde, uygulanmaya konulmasında ve tüm Avrupa’ya yayılmasında en önde yer almışlardır.

Bernoulli’ler, Saint-Barthelemy toplu öldürmelerinde olduğu gibi, hügnoların katolikler tarafından toplu öldürülmelerinden kurtulmak için 1583 yılında Anvers’ten kaçan bir ailenin soyudur.

Şimdi, bu aileden gelen sekiz matematikçinin önemli ilmi çalışmalarını sırasıyla kısaca verelim.

I. Jacques, Leibnitz tarafından ortaya atılan diferansiyel ve integral hesabın şeklini inceledi. 1687 yılından, ölümü olan 1705 yılına kadar Bale’de matematik profesörlüğü yaptı. Analitik geometri, olasılıklar kuramı ve değişimler hesabına ait buluşları çok değerlidir. Sikloidin en çabuk iniş eğrisi olduğu, I. Jacques ve I. Jean kardeşler tarafından 1697 yılında, başka bilginlerle hemen hemen aynı zamanda bulundu. I. Jacques’in ölümünden sonra 1713 yılında olasılıklar kuramında “Ars Conjectandi” adlı büyük eseri yayınlandı.

I. Nicolas ta kardeşleri gibi matematikçi yaratılmıştı. On altı yaşında Bale Üniversitesi’nden felsefe doktoru ünvanını ve yirmi yaşında hukuktan en yüksek rütbeyi aldı. 1716 yılında öldüğünde ünü çok büyüktü.

I. Jean’ın ikinci oğlu Daniel (1700-1782), matematikçi oluncaya kadar doktorluk yaptı. Paris İlimler Akademisi ödülünü tam on kez kazandı. En ünlü eseri sıvılar dinamiğine aittir. Yirmi beş yaşındayken Saint Petersburg’a matematik profesörü olarak atandı. Anatomi, botanik ve fizik dersleri okuttu. Matematikte çok eser verdi. Daniel Bernoulli’ye, fiziğin kurucusu denilmiştir.

III. Nicolas, fiziğe çok çalıştı. Elde ettiği sonuçlar, Paris İlimler Akademisi ödülünü üç kez kazandıracak kadar parlaktı. Bu soyun yetenekleri bitmek tükenmek bilmez.


Yorumlar277

selin çiçek demiş ki;
14.11.2013
 • bu siteyiaçan çk ii yapmış projemden 100 aldım

şilan dayan demiş ki;
04.11.2013

seviyorum ama bazen yapıyorum bazen yapamıyorum neden (:


gamze gül esim demiş ki;
28.10.2013

dogruyu sylemek gerekirse süperdi cok yardımcı oldu ama yazması zordu ya gözüm agrıdı resmen :)


kadriye kunur demiş ki;
27.10.2013

UMARIM YÜKSEK NOT ALIRIM BU PERFORMANSTAN  İNŞALLAH 100 ALIRIM VE BU YAZIYI YAPAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM


furkan köprülü demiş ki;
21.10.2013

bu benim hic işime yaramadı hic bişe bulamadım

 


çınar kunur demiş ki;
17.10.2013

süperrrrrrrrrrrrrrr

çok güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

çok teşekürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr


çınar kunur demiş ki;
17.10.2013

çok güzel öncelikle teşekür ederiz buradan ödevleri yapmak çok keyifliydi çünkü bu site sayesinde inşalah hoca bana iyi not verir çok teşekürler bu siteyi hazırlayan  elerinize sağlık 


miraç kutsal demiş ki;
04.10.2013

çok güzel olmuş yazanların eline sağlık


tubakorkmaz demiş ki;
03.10.2013

mükemmel 


guık fgyj demiş ki;
16.05.2013

 çok yazmışsınız yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!11


Alev Işık demiş ki;
12.05.2013

Mükemmel çok teşekkür ederim. Kesinlikle ödevimden 100 alacağım :) 


beyza demiş ki;
10.03.2013

Çok güzel


MATEMATİKÇİYİZ BİZ demiş ki;
09.03.2013

ÇOK GÜZELLLLLLLLLLLL BİR SİTE.MATEMATİK PROJEMDEN ÇOK İYİ PUAN ALBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMEK ELİMDE DEĞİL.

 

 

SAOLUNNNNNNNNNNNNN.TEŞEKKÜRLER MATCOLİK.


Kubilay ÇELİK demiş ki;
09.03.2013

hiç işime yaramadı ama

yinede çok sağolun

teşekürler

????

???

??

?


npçen sen demiş ki;
06.03.2013

valla kurtardı beni

 


CANSU YILMAZ demiş ki;
28.02.2013

BENCE ÇOK GÜZEL BİR SAYFAYDI BU 7. SINIF AMMA ZOR YAAA ALLAH TÜM OKUR LARA YARDIM ETSİN

 


beratoz demiş ki;
26.02.2013

Tek kelimeyle MUHTEŞEM!


NİSA AKBIYIK demiş ki;
24.02.2013

Çok güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim.


sev dediler sevdik demiş ki;
16.02.2013

çok güzel olmuşya


melike özden demiş ki;
12.02.2013

merve uyanıkol demiş ki;
10.02.2013

cidden çok güzelmiş bunlar sayelerinde 100 alıcam


 •  

mine koç demiş ki;
07.02.2013

ben matematikçileri sevdim her zaman buraya girecegi tabi ögretmenlerim verirse bu adrese girip 10  tane matematikçinin  hayatını yapçam.:)


SANANE demiş ki;
30.01.2013

mükemmel ama çok uzun yaa yazması çok zorrrrrr (y)


zeynep çakır demiş ki;
28.01.2013

çooook güzel Allah  sizden 100.000 kre razi olsun çoook teşekkürler

 

 


Cemre Sencer demiş ki;
25.01.2013

Bu verdiğiniz ayrıntılı bilgiler için gerçekten teşekkür ediyorum.Böyle deam etmenizi diliyorum.

 


reyhan doğan demiş ki;
21.01.2013

matematikçilerin hayatı sayesinde ödevlerimi kolayca yapabiliyorum ve çok teşekkür ederim


reyhan doğan demiş ki;
21.01.2013

matematikçilerin hayatı sayesinde ödevlerimi kolayca yapabiliyorum ve çok teşekkür ederim


görkem gelenoğlu demiş ki;
20.01.2013

çok yardımcı oldu  ama yazması çok zor olduğu bn gene caymadım ve hepsini teker teker yazdım


bay akıllı demiş ki;
17.01.2013

sabahtan beri odev yapıom ya


hamdullah demiş ki;
16.01.2013

çok güzel projemde 95 aldım


anıllll demiş ki;
15.01.2013

ama gausss yok yaaaaaaaa 


nevin demiş ki;
14.01.2013

yazmaktan kolum kırıldı


nevin demiş ki;
14.01.2013

iyi de ben türk olanları istemiştim.neyse bu da güzel.


baran demiş ki;
13.01.2013

çok iyi bir site""""ama çok uzun""""" 


sedanur demiş ki;
12.01.2013

çok harika bir site çok güzel 0:)


fatma demiş ki;
10.01.2013

süperrrrrr teşekkürler


fatma demiş ki;
10.01.2013

süperrrrrr teşekkürler


aslı demiş ki;
10.01.2013

çok güzel teşekkür ederim ellerinize sağlık :)


hasret demiş ki;
10.01.2013

ewet güzel mişşş :)


hasret demiş ki;
10.01.2013

bencede güzel anlatmış ama en baştakinin fazla bilgisi yokkk 


gamze demiş ki;
09.01.2013

1000 almasam gorusuruz .....d


irem olgun demiş ki;
08.01.2013

çok güzel olmuş. inşallah performanstan 100 alırım


gizem demiş ki;
08.01.2013

supwer 100 aldm


dkddukks demiş ki;
07.01.2013

Abi çok saol

 


gülin demiş ki;
07.01.2013

gercekten bunu buraya kim koyduysa cok tesekkur ederim :)


Bennnnnn bennn demiş ki;
07.01.2013

performanstan 100 almak dileğiyle yazxıyoruum 


deniz akın demiş ki;
05.01.2013

süperrr birşey lise son dayım ögretmen sözlüden 100 verdi sınavda 70 süper birşey ya

christian huygens e çok teşekkürler gelecegini düşünen bir adam


gizem ertürk demiş ki;
02.01.2013

yaaa bu çok uzun  lütfen kısa yapın ama güzel bi site ellerinize sağlıkk


eren asdasd demiş ki;
30.12.2012

meryem önce gir türkçeeni düzelt türkçe matematik kadar zor bir ders olmamasına rağmen türkçe bile konuşamıyosun.


ecem babaoğlu demiş ki;
30.12.2012
Çok fazla bilgi var çok müthiş

meryem uzbek demiş ki;
30.12.2012

iyrenç


zeynep demiş ki;
27.12.2012

türk matematikçilerini nerden bulabilirim?

 


berfişşş kosif demiş ki;
27.12.2012

bence site çok iyi ama bence bilgilerin kısa halleri de bulunmalıydı.genede çok işime yaradı.teşekkürler


Nazlıcan demiş ki;
27.12.2012

çok güzel anlatmış   

 


helin arslanparçası demiş ki;
24.12.2012

üüüüffff yaz yaz bitmiyo

 


almira lolic demiş ki;
19.12.2012

 saat 3 ten berı hala yazıyom mk :)
 


yiğit demiş ki;
17.12.2012
100 aldım

dilara karadağ demiş ki;
16.12.2012

hersey için tesekkürler


faruk demiş ki;
13.12.2012

çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk manyakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


HELLO HELLO demiş ki;
12.12.2012

performas ödevimin konusuydu çoooooook teşekkürler


sanane baby demiş ki;
12.12.2012

güzel ama yorumları okudum bazıları atıp bazıları ise fırlatmış.bazılarıda kötü konuşmalar eklemiş....o kötü yorumları yazanların ............'sını keserim.


nihat güneş demiş ki;
12.12.2012

böylemi olur


Mert Er demiş ki;
10.12.2012

Sağolun Vallahi çok işime yaradı


berkan yılmaz demiş ki;
10.12.2012

bişe deil

 


mertcan balkan demiş ki;
09.12.2012

bunları yazanlardan ALLAH(c.c.) RAZI OLSUN çok işime yaradı .eyw.yanii :)))))


büşra coşkun demiş ki;
09.12.2012

doğru şerler yazıyo iyi

 


yakup inal demiş ki;
06.12.2012

Çok Güzel OLmuş Yazandan Allah Razı olsun Çok Teşekkür  edrim


abdulkadir aydoğan demiş ki;
05.12.2012

teşekür ederim performansım 100


ibrahim demiş ki;
03.12.2012

çoooooooooooook uzuuuuuun

 


KORE AŞIĞI demiş ki;
02.12.2012

ÇOK GÜZELOLMUŞ  ELLERİNİZE SAĞLIK  İNŞALLAH 100 ALIRIMM AMİN ....


ümit yıldız demiş ki;
28.11.2012

admin çok güzel olmuş ellerine sağlık gerçekten işime çok yaradı saolun.


ceren derya demiş ki;
28.11.2012

çok güzel çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrr...................

 


berat demiş ki;
27.11.2012

ödevimi yaptım ama daha kısa olsun lutfen tsekkrlrrr :)

 


ceren derya demiş ki;
27.11.2012

ödevimi yaptım ama daha kısa olsun lutfen tsekkrlrrr :D


Pınar Kara demiş ki;
26.11.2012

ÇOK teşekkür ediyorum ALLAH sizden razı olsun projeden 100 aldım ama çook uzun ellerim koptu netce öptüm bys


gülten kalender demiş ki;
25.11.2012

arkadaşlar dua edinde 100 alıyım lütfen


ece kon demiş ki;
24.11.2012
 • süper,harika

betül :D demiş ki;
16.11.2012

ÇOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK İYİİİİİ DETAYLI BİLGİ DE VERMİŞSİNİZZ SÜPERRRRRRRRRRRR ÇOK TEŞEKÜRLER BİDE HER BİRİNİ RESMİ OLSAYDI TAMM OLURDU AMA OLSUN BU BENİM PROJE ÖDEVİM :D

tekrar

çok 

teşekkürler

çok 

işime 

yaradı :D :D :D :) :) :) :)


beril tokmak demiş ki;
11.11.2012

mrb bana weierstrass ile ilgili özellikle weierstrass fonksiyonu ile ilgili bilgi verebilirmisiniz


ezgi demiş ki;
06.11.2012

bence çok iiy olmuş zaten matematiğim düşük iyi alıram matematiğim yükselir

 


ali farzzzzlı demiş ki;
05.11.2012

mütişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş  ince ayrıntıları bile var

 


adamın 2 sı demiş ki;
01.11.2012

ewy. qençlik

 


ceren anık demiş ki;
31.10.2012

matematikrehberim.com sayesinde kardeşim bir çok ödevi yaptı ve bu ünlü matematikçileri matematikrehberim.com sayesinde öğrendik bu sitenin yönetimine teşekkürlerimi sunarımm ve de unutmadan siz bu mesajı okuyanlara bir ömür boyu mutluluklar dilerimm siz bizim duygularımızı ve görüşlerimizi ortaya çıkardınızz size minnettarızzz


Doğukan özdemir demiş ki;
31.10.2012

Ünlü matematikçi fibonacci ile okulda ders işliyoruz :D


mehgun demiş ki;
30.10.2012

cebirsel ifade ile araştırma istiyorum


ali banay demiş ki;
09.10.2012

100 aldım


ali banay demiş ki;
09.10.2012

güzel


d j dadash demiş ki;
07.10.2012

helaaaalllllllllllll


Ne bakıon lan demiş ki;
06.10.2012
Evrezminin hayatı yoq

adamınbiri demiş ki;
27.09.2012

saol.

 


uğur demiş ki;
02.08.2012

matematık bu ınsanlarla sınırlı degıl aslını ıstersenız matematık belkıde sınırsız olan teksey dıyebılırım tabı ruhklarımız dısında bu dunyada yanı ;) 

ınanılmaz bır denklem ıcınde kusursuz formullerle yasıyoruz ve bunlarla aramızda cok ıncecık bır cızgı bar ama bulamıyorum :( ozellıkle yası ılerlemıs matematık duskunu arkadaslarla sohbet etmeyı cok ısterım genc beyınler alınmayın ;)


Ezgi ÜÇYILDIZ demiş ki;
07.07.2012

Ben performans ödevi için araştırmadım merak ettiğim için araştırdım çünkü matematik dersini seviyorum.............! :D <3


Ezgi ÜÇYILDIZ demiş ki;
07.07.2012

Çoo..k güzeldi okurken çok zevk aldım...... :D <3


sena nur demiş ki;
17.06.2012

çok güzeldi .bu konuyu çok merak ediyordum.


hilal yılmaz demiş ki;
31.05.2012

çok tşk ederim:)))))))


Fehmi Civian demiş ki;
28.05.2012

Çok Saol Çok İşime Yaradı.


hande özkan demiş ki;
27.05.2012

TEŞEKKÜRLER SAOLUN İŞİME YARADI UMARI İYİ NOT ALIRIM


mehmet demir siirt demiş ki;
27.05.2012

KOPYALADIM YAPIŞTIRDIM  YAZICI YAZDIRDI   BEN DE  ÇİZGİSİZ KAĞIDA YAZDIM HOCAMA VERDİM  :)HOCA DABANA  99,9999999999999............:)VEDİ

TEŞEKKÜRLER........:)

 


BERFİN DÜZ. demiş ki;
21.05.2012

saolun işime fazlasıyla yaradı teşkkrlrr


çağrı altay demiş ki;
20.05.2012

işime çok yaradı


mustafa akar demiş ki;
20.05.2012

daha puanımı almadım ama 100 alır bnce çünkü güzel bi site :) öğretmenlerim umarım beğenir )  


oktay durmuş demiş ki;
20.05.2012
 • ÇOK MUTİ BİR ÖDEV ALKIŞŞŞŞ
 • ÇOK DA ÇİXS DEGİLLLL 
 • ALOOOOOO
 • ALOOO
 • ALOOOO
 • ALOOO
   

deniz kaya demiş ki;
16.05.2012

bu sınav 100aldım


Selen * demiş ki;
15.05.2012

GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL Bİ SİTE 100 ALMAMI SAĞLADI ÇOK TEŞEKKÜRLER...<3 =)


ece yağmur özkan demiş ki;
14.05.2012

süperrrrrrrrrrrrrrr teşekkürler projeme lazımdı sagolunnn :):P:D


mehmet demir siirt demiş ki;
14.05.2012

İDARE EDER  BEN AZ ÇOK ÖĞRENDİM:)  BAKACAK OLAN VARSA ONLARIN YARARLANMASINI İSTERİM.

TEŞEKKÜRLER......:............

 


gonca yıldız demiş ki;
13.05.2012

çok işe yaradı


ilayda kanlı demiş ki;
12.05.2012

bence çok güzel olmuş inş proje ödevmden yüz alırımmm allahımm noluuur .


ilayda kanlı demiş ki;
12.05.2012

bence çok güzel olmuş inş proje ödevmden yüz alırımmm allahımm noluuur .


sanane demiş ki;
10.05.2012

bnce çok güzel ama çook uzun bazıları hariçç =)


melisa demiş ki;
10.05.2012

işime yaradı ama çok uzun yaa


yusuf taşpınar demiş ki;
06.05.2012

gerçekten süper yha (- _ -)


yusuf taşpınar demiş ki;
06.05.2012

arqadaşlar bence bu süper bişe çünkü ben bu ödevden 100 beklerim 


cemal demiş ki;
05.05.2012

bennnnnnnnn niye alamadım

 


esma yildirim demiş ki;
05.05.2012

matematikte 100 aldım çok teşekkürler süper olmuş


cihat kaplan demiş ki;
04.05.2012

çok süper olmuş gerçekten çok beğendim


sibel avcı demiş ki;
03.05.2012

çooooooookkkkkkk güzel teskrler :) :)


barış güneş demiş ki;
02.05.2012

teşekkürler ders notum yukseldi


mert aksu demiş ki;
02.05.2012

çoook güzel matematikçilerrrrrrrrrrrr


kardelen su demiş ki;
02.05.2012

proje için aldım bunu inşallah 100 alırm.............


Su Perisi demiş ki;
01.05.2012

Ulaş senin matematikçi olman ( İMKANSIZ ÖTESİ )

 

Havva senin Türkçe öğretmenin kim ?


oguzhan yılmaz demiş ki;
28.04.2012

matametki cok sevyon bızım süleyman hocanın gıtmesıne uzuldumm :((((

sıvasın ulas ılcısnde oturyom ulas ılkoğretım okulnda okyom


ilayda demiş ki;
28.04.2012

Sağolun gençlerrrrr :))


gamze serbest demiş ki;
26.04.2012

çok uzun yaa ama beyendim

 


Büşra CAN demiş ki;
25.04.2012
 • Size çok teşekkür ederim. Ödevimde yardımcı oldunuz. =)

Elif ozer demiş ki;
23.04.2012

Güzel Ben Matematik dergisi hazrlıçam 2 tanesini yazdım kısa ıkısa thases hııpparchus çok kısa dimi


elif sandıkçı demiş ki;
22.04.2012

cook zoooooor  gerçekten


elif sandıkçı demiş ki;
22.04.2012

ne kadar zor soru


nursel demiş ki;
18.04.2012

süperrrrrrrrrrrrrrr yaaaa


mesut kartal demiş ki;
18.04.2012

oooooooooooo çk gzl:))))))))))

 

 


Shakira demiş ki;
18.04.2012

Çok güzel olmuş da Einstein'de bir matematikçi değil midir? Ben buraya Einstein'ninde koyulmasını beklerdim. Ben burdakileri beğenmedim.

 


Sagopa Kajmer demiş ki;
18.04.2012

Müthiş ya 100 aldım Bunların sayesınde <3 <3 <3 <3


melek demiş ki;
18.04.2012

bu dönemde takdirrrrrrrrrrrr))))))siz hiç 100 ü tattınız mıııııııııııııııı))))))))))))


gizem bıyık demiş ki;
17.04.2012

saolun bebişler ama daha kısa yazı isteyenler için link atıytorum;

http://www.delinetciler.net/forum/bilim-tarihi-ve-biyografiler/131324-matematik-alaninda-calisma-yapan-bilim-adamlari.html


gizem demiş ki;
17.04.2012

matematik alanında çalışan adamlar yazın arkadaşlar 

Matematİk Bİlİm Adamlari na tıklayın kısa kısa çıkıo link atayım

http://www.delinetciler.net/forum/bilim-tarihi-ve-biyografiler/131324-matematik-alaninda-calisma-yapan-bilim-adamlari.html kolay gelsin benden bu kadar 


Büşra kafkef demiş ki;
17.04.2012
 • MATEMATİKTEN NEFRET EDİYORUM. -,-

merve koç demiş ki;
17.04.2012

abicim bu matematiği  niye icat ettiniz ya başımıza bela ettiniz yani kafamız karışıyor

 


eren :) demiş ki;
17.04.2012

ya güzel olmuş ama niye yakınçağı yapmadınız oda lazım bana :(


ali güçlü demiş ki;
17.04.2012

BEN  BİRİSİNE AŞIK... OLDUM ADI CEREN KUTLU

 


dilara karakaş demiş ki;
15.04.2012

Benim projemde çok yardımı oldu kaynakçada sayfanızın adını yazacağım 


büşra ercan demiş ki;
15.04.2012

çok teşekkür ederim  benim çok işime yaradı  bu siteden ayrılamam artık . matematik gazetemdeki olan ünlü matematikçiler bölümünde yeralıyor çok telşekkürler .


iremçelik demiş ki;
13.04.2012

güzel olmuşda gauss hayatını bulamadım


cihan balkaya demiş ki;
12.04.2012

sizi  çok   seviyorum


Görkem Yazar demiş ki;
11.04.2012

Saol kardeş çok iyi olmuş işimi gördü ve bir çok kişinide işini gördu teseşşkur ederim.

 

 

 


ihsan emren demiş ki;
11.04.2012

süper tam istediğimgibi matematik proje 100


havva demiş ki;
11.04.2012

matamatik proje ödevime yardımcı oldu çok sağlun allah razı olsunnn.....Elleriniz dert görmasin hahayyybi... kamilelerr :) :) <3


sude açıkgöz demiş ki;
11.04.2012

ığğğğğğğğğğğğkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk isterseniz gelin sizyazın bu kadar yazıyı ericceğş.......


ömer oğuz demiş ki;
11.04.2012

Çok süper olmuş tam istediğim gibi....<3

 


Sude açıkgöz demiş ki;
10.04.2012

Yazılar uzun ama sadece önemli yerlerini yazın :)


Durmuş Dursun demiş ki;
09.04.2012

çok teşekkürler.... :)

 


buse ekinci demiş ki;
09.04.2012

100 aldım oley


Eray Karabayır demiş ki;
08.04.2012

superr yaaaaaa 2 gündür proje ödewim için arıyorum saolun:D


nazife alioglu demiş ki;
05.04.2012

menalaes nerde lütfen koyarmısınız yarına çok acil proje ödevi

 


~N~U~S~R~E~T~ demiş ki;
05.04.2012

NECLA BARAN demiş ki;
05.04.2012

ÇOK BEĞENDİM MÜTİŞŞŞŞ....... :333:


BÜŞRA ADIGÜZEL demiş ki;
04.04.2012

işşşşşşşşşşşşşşşşşşte bbbbbbbbbuuuuuuuu yyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaa*******.


melekkkkkkkkk demiş ki;
04.04.2012

süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bi site beni kurtardııııııııııııııııııııııııııı))))))))))))))))))))


sümeyye yılmaz demiş ki;
03.04.2012

  ÇOOOOOOOOOOOOOOOK             TEŞEKÜRLER


serkan başaran demiş ki;
03.04.2012

Cok teşekkür ediyorum :) :) bu kadar kişi senden yararlanıp 100 aldı :) inşallah bnde 100 alırım


emirhan yeşilyurt demiş ki;
03.04.2012

ya güzel de pisagor çok uzun bea

 


emirhan yeşilyurt demiş ki;
03.04.2012

hümeyra demiş ki;
03.04.2012
 • çok güzel olmus proje ödevm için cok işime yaradı tesekkür ederim

münevver bayram demiş ki;
31.03.2012

hocaya dönem ödevini gösterdim ama kabul etmedi bunları yazanların adlarıyla istedi lütfen yazar mısınız???

 


emine demiş ki;
31.03.2012

ya saolun performan yüz yazıllıda yüz ortalam yüz düşüyor


semra demiş ki;
31.03.2012

bn cok beyendm ama öğretmn ne dick 


songül demir demiş ki;
29.03.2012

çok daha ünlü ve daha önemli matematikçiler var eksik bir yazı olmuş :(


pelin altunbaş demiş ki;
29.03.2012

muhteşem

 


semih uysal demiş ki;
29.03.2012

:) çok tşk. ederim hoa çok begendi :D


esra karaca demiş ki;
29.03.2012

bu kadar şey yazılır mı 


bedirhan atmaca demiş ki;
29.03.2012

bence çok iyi oldu projeden kesin 100 alırım:D

 

 


esma soy demiş ki;
27.03.2012

bence çok saçma bize ne matematikçilerin hayatından.Birde çok uzun olmuş biraz kısaltsanıza bunu yazarken bile çok sıkıloyorum      üüüüüüfffffffffffff!!!!!!!!!!!!!


rumeysa aşkan demiş ki;
26.03.2012

bu sayfada emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun :) sayfa bence çok güzel ellerinize sağlık :]


betül yılmaz demiş ki;
26.03.2012

proje ödevimi bu siteden yaptım tam not bkliyorum :)

 


ziyaretçi demiş ki;
25.03.2012

bencede çk Güzel


ebru uludaq demiş ki;
25.03.2012

allaahhııım bu matematikçilerde nerdeen çıktıı :S
ama bu site gerçekten güzeeel :) inş. yüz alırııım millet seviyore siiziii <3


hilal durmaz demiş ki;
22.03.2012
Supersiniz yaaa Cok Cok teşekkür ediyorum performans odevine yüz Cok tank you tank you

asiye ertugrul demiş ki;
21.03.2012

siteyi hiç begenmedim:( ama 100 aldım aglamak istiyorum :(((

 


hasan tunç demiş ki;
21.03.2012

bence cok uzun olmuş biz nasıl yazcaz                           xD


salih gürhan demiş ki;
20.03.2012

kate wik demiş ki;
18.03.2012

ıt has been wonderful. thank you very much. ı hope that we'll pick up 100 performance ( ı love you edward cullen and twilight)


mehmet ıyıson demiş ki;
14.03.2012

ıslem konusunu hangı matematıkcı bulmus bna yardım edın bı zahmet

 


fatsal tarhan demiş ki;
14.03.2012

proje ödevimi yapıyorum işallah 100alırım......


ahmet solak demiş ki;
12.03.2012

yaw çok uzun  kısa sı yokmu


batuhan zamir demiş ki;
12.03.2012

çog güzel bir çalışma olmuş ödevime çok yardımcı oldu:)


batuhan demiş ki;
12.03.2012

kopyala yapıştır yap berat


jessica Ross demiş ki;
10.03.2012

jessica, I thank you very much this page is an excellent


akın doğan demiş ki;
09.03.2012

bence çok güzel bilgiler ama çok uzun

 


hatice yalınız demiş ki;
09.03.2012

Ben  bu siteyi çok sevdim

ödevlerime çok yardımcı oldu

100 BEKLİYORUM

...D

 


lokum demiş ki;
08.03.2012

bence perfec

 


TUĞÇE KAŞ demiş ki;
08.03.2012
ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK GÜZEL AMA YAZMASI ÇOK ZOR Bİ DE MATAMATİKÇİLERİN 8İNİ ARAŞTIRIN DEDİ OOOOOOF CAYDIM ALLAHIM................

dheli kiss demiş ki;
07.03.2012

süper ellerinize saglık


nur döne demiş ki;
04.03.2012
bnce ünlü matematikçileri koymaları çok güzel olmuş matematik dersimden 100 aldım

arda coşkun demiş ki;
03.03.2012

ya bana ilk 3 müslüman matematikcinin ismi ne  arkadaslar :(


verda yenilmez demiş ki;
02.03.2012

BEN BU SİTEYİ ÇOK BEĞENDİM

AMMAAAAAAAA ÖDEVİMDEN 100 ALDIM

TEŞEKKÜRLER :)

 


çAĞla ÇapaR demiş ki;
29.02.2012
BURDA ALDIGIM BILGILER ÇOK İŞİME YARADI "BERKIN YEĞ" ÖĞRETMENIMI ÇOK SEVIYORUM HER HAFTA BIR MATEMATIKÇIYI ARAŞTIRIYORUZ VE ÇOK EGLENIYORUZZ ************ÇAKIL İ.Ö.O****************NDAN SEVGILER

kzl ötesi demiş ki;
26.02.2012

süperrrrrrrrrrrr performans 1000000000000

 


seda nur balçın demiş ki;
25.02.2012

çok teşekkürler proje ödevinden kesin 100 alırım yapanın eline sağlık


akman demiş ki;
22.02.2012

çok eksik


yarrak demiş ki;
20.02.2012

süper :)


bÜşrA aLTıNok demiş ki;
19.02.2012

çok işime y@r@dı çok s@olun bur@sı hep @çık olsun


çiçek yıdız demiş ki;
19.02.2012

günümüzde yaşayan matematikçileri de koyun ya

 


zehra kaya demiş ki;
18.02.2012

 kim yazdıysa  ona aferin lennnnnnnn :)


ayla dolu demiş ki;
17.02.2012

bunların hepsi çok güzel hazırlanmış hazırlayana çok ama çok teşekkür ediyorum


belirsizzzzzz king demiş ki;
15.02.2012

teşekkür ederim


baran gezer demiş ki;
15.02.2012

cok teşrkurler pısagor benı kurtarndınnnn


kader demiş ki;
12.02.2012

cok güzelama bıraz kısa olabılırdı)))


merve bilici demiş ki;
08.02.2012

çok güzel ders notum yükseldi SüPeRrRrRrRrRrRrRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


beren baştürk demiş ki;
03.02.2012

harika performans gorevim100


beren baştürk demiş ki;
03.02.2012

süper performans notum100 harikaaa:) :) :)

 


matematikçi demiş ki;
30.01.2012

çok güzel hazırlanmış çok sağolun


ugur tektas demiş ki;
25.01.2012

çok sağolun 2 dakikada ödevimi buldum


Gamze Sönmezer demiş ki;
25.01.2012

Benim Değil ama kardeşimin çok bilgi almasına neden oldu :) Teşekkürler .


esra yıldırım demiş ki;
20.01.2012

bende çok beğendim ama aradığım tam olarak bu değil ben bir geometri dergisi hazırlıyorum.okuldak geometri hocası istedi de.yardımcı olursanız sevinirim.


fatih karasoy demiş ki;
18.01.2012

iyiki sadece ilk okul okumusum/

 

 


semih kuşçu demiş ki;
18.01.2012

eren yarız demiş ki;
15.01.2012

hilbert yoqqqqq


senanur demiş ki;
15.01.2012

çok teşekkür ederim gerçektende çok yardımcı oldunuz :D


nuray demiş ki;
14.01.2012

Çok teşekkürler,ödevimde çok yardımcı oldu.Ancak ben en çok Newton'ın sözünden etkilendim.Gerçekten harika...


ayça gülsoy demiş ki;
13.01.2012

çok teşekkürler performan ödevinden yüz aldım


yosun kumsal aşk demiş ki;
13.01.2012

süpersiniz bu araştırmadan 100 aldım

 


yosun kumsal aşk demiş ki;
13.01.2012

süpersiniz bu araştırmadan 100 aldım

 


yosun kumsal aşk demiş ki;
13.01.2012

süpersiniz bu araştırmadan 100 aldım

 


ALEYNA demiş ki;
12.01.2012

ÇOK GÜZELDE HOCALAR KISA İSTİYO

 


furkan demiş ki;
12.01.2012

saolun süper


engin demiş ki;
10.01.2012

abilr matematiği neden başımıza bela ettiniz

 


hilal tocu demiş ki;
09.01.2012

saolun aga inşallah 100 alırım by xD


eren yarız demiş ki;
08.01.2012

bu yazılanların hiç bi tane güzel değil bazı yazılar çok uzun bazıları ise çok kısa bana orta boyda yazı lazım


perenses86flower demiş ki;
08.01.2012

çok uzun  çok zamanımı alacak yazmak   paragraflar nerde?ama hadi neyse öptüm :D

 


Levent Yangöz demiş ki;
04.01.2012

bence gauss u yazmalısın


prenses demiş ki;
04.01.2012

çok güzel ama hangisini yazım acaba


gülnaz demiş ki;
02.01.2012

süperrrrrrrrrrrrrrrrrr 100 aldım         teşekkürlerrrrrrrrrr


sude söyler demiş ki;
01.01.2012

teşekkür  ederim...!!!!


alper uzundülger demiş ki;
01.01.2012

ya yarına kadar cahrt aif hayat öyküsünü yazsanız olurmu???????


esra can demiş ki;
31.12.2011

harika  ya  çok  teçekkür  edrim 


ahmet demir demiş ki;
28.12.2011

çok güzel bilgler var bunu kurana teşekkür ediyoruz

 


büşra ecem demiş ki;
27.12.2011

Hiç Okuyamam Nası O Kadar Yazıyı Okudunuz Demem Çünkü O Kadar Yazıyı Okumadığınız  Belli.


Sanane demiş ki;
26.12.2011

ADAM OLUN LAN AFERİN İYİ YAPMISINIZ :d 


irem ceyhan demiş ki;
26.12.2011

teşekkür ederim bunları yazana 100 aldım...


celal yıldırım demiş ki;
26.12.2011

cooooooooook güzel  bilgiler öğrendik  ammmmmada  güzelmişbeeeeeeeeofffffffffff çokgüzelhazırlanmış


Yasemin demiş ki;
25.12.2011

çok quzel olmuss aradıqımm bılqılerınn tumunu buldmm teşekkurler<<<...... saolun

hepp buraya tıklıyacaqım artık emin olabılırsınızz


BABAYORGUN demiş ki;
25.12.2011

abi ben senin allah ına kurban olimmm abi bea neka güzel yazmışsın BEAAA


aleyna tunç demiş ki;
24.12.2011

ben olsam pisagoru yapardım bence


ali beklen demiş ki;
24.12.2011

selam gençler napıyorsunuz

 


nejla gökdemir demiş ki;
22.12.2011

çok teşekkür ederim performansdan 100 aldım çok ama çook teşekkürler

 


elif tatlısöz demiş ki;
20.12.2011

teşekkür ederim


Deniz Tanır demiş ki;
20.12.2011

Fibonacci(1170-1230)

Öklid(İ.Ö. 300)

Araştırmaya değer...


elif tatlısöz demiş ki;
20.12.2011

ben 5.sınıfa gidiyorum performans ödevi olarak bir matamatikçinin hayatını araştırıcağım sizce hangisini araştırıyım yardım eder misiniz ?


Baran ERDEM demiş ki;
19.12.2011

Size cokk tesk ederım 100 aldım :)))))))))


ayşe nur demiş ki;
19.12.2011

siizin sayenizde matematik performans ödevimden yüz aldım sağolun :D


devid caloz demiş ki;
19.12.2011

1000


misafir demiş ki;
18.12.2011

işşallah 100 :) alırım!!!!!! 


misafir demiş ki;
18.12.2011

çok iyi ama paragraf başı yapmamışsınız


Armin Yıldırım demiş ki;
14.12.2011

Ya Ben 100 Aldım+

Ders İçi Etkinliktende 100 aldım

100+100=200

Sınavdanda 90 Almıştım   

Ortalama 96

Oley  Be

(-_-)

:)

 

 


Enes YILMAZ demiş ki;
13.12.2011

Allah Razi Olusn Sizdn =)


ebru dimen demiş ki;
12.12.2011

siper          ne zekılermiş

 


beyza demiş ki;
12.12.2011

güzel hoşta kolaysa gelde bunu sen yaz..................

 


hatice er...... demiş ki;
12.12.2011

oooooooooooooooooooo biz çok beğendik.........!!!!!!! ama bundan bize ne sanki biz matematikçi olacağız çokta tnnnnnn.........


betül nisa demiş ki;
11.12.2011

bencede süper bilgilendirici ama biraz daha kısa olabilirdi

eğer biraz kısa ,özetleri olursa daha güzel olacakk.

yinede süpppeerrrrrrr!!!! :)


furkan baloğlu demiş ki;
09.12.2011

ya harikasınız

süpersiniz

bilgilendiricisiniz


ulaş süt demiş ki;
09.12.2011
 • çoook      güzel      inşallah bede matemetçi olurum

asi güzel demiş ki;
09.12.2011

benimde hayatımıda ekleyin


murat kavalcı demiş ki;
08.12.2011

ooooooooooo çok güzel

 


hatice yılmaz demiş ki;
08.12.2011

niye geldik dünyaya çalış fizik kimyaya

 


MELİKE AKGÜN demiş ki;
01.12.2011

banane bu matematikçilerdennn yaff........ çokkk saçmaaaaaaaa


furkan topal demiş ki;
27.11.2011

alllah razı olsun 100 aldım adam king


salim akyüz demiş ki;
24.11.2011

çook güzell


deniz akbaş demiş ki;
23.11.2011

Bencede burası sprrrrrrrrrrrrrr herkese tavsiye ederim ettimde:D


oğuzhan sert demiş ki;
21.11.2011

gerçekten çok büyük bir sevaba girdiniz. size çok teşekkürler. alllah sizden razı olsun. bin kez teşekkürler , saolun.


fatma soylu demiş ki;
21.11.2011

tebriklerrrrrrrrrrrrrrrr

 


fatma soylu demiş ki;
21.11.2011

güzel başarılarının devamını dilerim.

tebrikler ben kendi şahsıma çok sevindim


Deniz Tanır demiş ki;
18.11.2011

Tebrikler. Çok sevindik...


Hatice demiş ki;
18.11.2011
   ne kadar tşk etsem azdır. Performans ödevinden yüz aldım 
tşk edrim  hemde milyon kez :)))))

BERAT EŞREFLİ demiş ki;
11.11.2011

her şey çok güzel ama yazması zor

 


merveeee demiş ki;
07.10.2011

süppereerrrr olmuşşş

bütün bilgiler doğru

yanlışşş bilgi yokkk 

teşekkür edermm


furkan altınkaya demiş ki;
03.10.2011

iyi olmuş


büşra tatanik demiş ki;
04.04.2011

bence güzel olmuştur çünkü çok sayfalar tutacak şekilde hjazırlanmıştır bana göre önemli lan çok sayfa tutmasıdır <3


tuğçe dizbay demiş ki;
04.04.2011

bence çok güzel hazırlanmışş sprrrrrrrrrrrrr bir şey olamuşturrrrrrrrrrrrrrrrrr

 


Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

2+2=?