Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Bir problemin çözümünü oluşturmak istediğinizde oluşturulan algoritmanın kolay anlaşılabilir ve herkes tarafından tanınır bir algoritma olması gerekmektedir. Bunun için en çok tercih edilen dil Pseudocode (Sözde) Kodlama dilidir.

Algoritma içerisinde bazı ifadeler yerine kullanılan ve değer alabilen sembollere değişken adı verilir. Değişkeni içerisinde farklı değerler taşıyabilen simgesel isimler olarakta tanımlayabiliriz. Değişkenin bir başka tanımı ise harflerin veya rakamların anlamlı ya da anlamsız şekilde yan yana diziliminden oluşan sözcükler şeklindedir.

Değişken Tanımlama Kuralları

  1. Değişken isimleri mutlaka bir harf ile ya da alt çizgi karakteri ile başlamalıdır.
  2. Hiç bir şekilde hiç bir değişken rakamla başlamaz
  3. Değişken isimleri istenildiği kadar uzunlukta olabilir.
  4. Değişken isimleri içerisinde noktalama işaretleri (nokta, virgül, iki nokta, üç nokta gibi) ya da özel karakterler (&, %, ^, *,- ,+,/ vb) kullanılamaz.
  5. Değişken isimleri içinde boşluk bulunmaz
  6. Değişken isimleri olarak ilgili kodlama dilinin komutları (for, while, goto gibi) ve mantıksal bağlaçlar kullanılamaz.

Örnek 1: İki sayının toplamını veren algoritmayı değişken kullanarak yazınız.

Çözüm: İki sayının toplamı Z, Birinci sayı X, İkici sayıyı Y ile gösterelim. Bu durumda algoritma

A1: Z'ye 0 değerini aktar

A2: X değerini öğren ve Z ile topla. Sonucu Z'ye aktar

A3: Y değerini öğren ve Z ile topla. Sonucu Z'ye aktar

A4: X+Y toplamı olarak Z'deki sonucu belirt

A5: Bitir

Örnek 2: 1'den 20'ye kadar (20 dahil) olan her bir sayının 5 ile çarpımını bulan algoritmayı ve akış diyagramını oluşturun. 

 A1: Başla

A2: X'in başlangıç değerini 0 ata.

A3: X'in değerini 1 arttır, sonucu X'e ata

A4: X'in değeri 21 ise A9'a git

A5: Y'nin değerini 5 ata

A6: X ve Y'nin değerini çarp ve sonucu belirt

A7: A3'e git

A8: Dur

 

 

spark_degisken_ornek(1)
1'den 20'ye kadar (20 dahil) olan her bir sayının 5 ile çarpımını bulan algoritmanın akış diyagramı

 

Not: Değişkenlerin değeri programın çalışması boyunca değiştirilebir. Kullanım biçimi: değişken_tipi değişken_adı şeklindedir.

Pseudocode'da İşlem Operatörleri (Aritmetiksel, İlişkiselve Mantıksal İşlemciler)

Algoritmada kullanılan matematiksel ifadelerin ve koşulların yazımında aritmetiksel işlemciler, ilişkisel işlemciler ve mantıksal işlemciler kullanılır.

Aritmetiksel İşlemciler

  • ^ üs alma
  • *, / (çarpma, bölme)
  • +, - (toplama, çıkarma)

Örnek: 

23 → 2^3

ab+c→a^(b+c)

a2b+3+4b→a^(2*b+3)+4*b

İlişkisel İşlemciler

<: küçük

>: büyük

=: eşit

<=: küçük eşit

>=: büyük eşit

^: eşit değil

Örneğin x≥3 programlama dillerinde x>=3 şeklinde yazılır.

Mantıksal İşlemciler

And & ve, Or | veya, Not ^, değil

Örnek:

x≥3 ve x

x=3 veya x≠A+C→(x=3) OR (x^=(A+C))

Pseudocode'da Değişkenlere Değer Atama İşlemleri

Sayısal değerlere aktarılan değişkenlere sayısal tipli değişkenler karakterler aktarılan değişkenlere ise karakter tipli değişkenler denir.

 Pseudocode'da sayısal veya karakter tipli değişkenlerde değer aktarma işlemleri atama ile ya da giriş ortamından değer aktarma ile yapılır.

Sayısal veya karakter tipli değişkenlere atama işlemi ile değer aktarmak için ← veya = kullanılır. Genel kullanımı değişken ← veya = şeklindedir.

A=3  →  A=3 veya A ← 3

Y=A+2B+C → Y=A+2B+C veya Y←A+2B+C

Örnek: 

A1: A  ← 3

A2: B ← 5

A3: C ← A+B

A4: C'nin değerini belirt

Yığılmalı Toplama İşlemi

13, 15, 24 sayılarını toplayan algoritmayı yazınız.

A1: Sayıların toplamına 0 değerini ata

A2: Sayıların toplamı ile 13 değerini topla ve sonucu sayıların toplamına ata

A3: Sayıların toplamı ile 15 değerini topla ve sonucu sayıların toplamına ata

A4: Sayıların toplamı ile 24 değerini topla ve sonucu sayıların toplamına ata

A5: Sayıların toplamını belirt

 Pseudocode dilinde;

A1: Toplam ← 0

A2: Toplam ← Toplam + 13

A3: Toplam ← Toplam + 15

A4: Toplam ← Toplam + 24

A5: Toplamı belirt

Örnek: 

A1 ← A1 + B (Yığılmalı Toplama İşlemi)

Örnek:

 A ← A + 1 (sayaç) örneğini ele alalım ve ifadeyi 5 defa arka arkaya kullanalım. Sonuç ne olur? (Not: Başlangıç olarak A'ya 0 değeri verelim) 

 

sparks_yigilmali_toplama_
Yığılmalı toplama işlemi

C++ Veri Tipleri 

Veri tiplerini vermeden önce yazılan bir programın geçtiği aşamalara göz atalım.

Int Tip

İngilizcede tam sayı anlamına Integer kelimesinin kısaltmasıdır. 5 , -19 , 25000 gibi tamsayıları içerir. Bellekte 2 Byte tutar.

Minimum  -231 = -32768 ve Maksimum 231-1 = 32767 değeri alır

Gerçel Tipler (Float, Double)

218.1 , -5.2 , 4.0 gibi gerçel sayıları içerirler.

float: Bellekte 4 Byte yer tutar. 3.4E-38 ile 3.4E+38 aralığında değer alır. Hassasiyet 7-8 basamaktır.

double: Bellekte 8 Byte ter tutar. 1.7E-308 ile 1.7E308 aralığında değer alır. Hassasiyet 15-16 basamaktır.

Bilimsel gösterim biçimi 2.5*103 = 2.5E3

2.5*10-3 = 2.5E-3

Char Tip

Karakter : '5' , '*' , 'K' gibi alfanumerik karakterleri içerir. 

Sabitler (CONST)

Değeri programın çalışması boyunca değiştirilemez. Tip belirtilmez ise tamsayı kabul edilir. Kullanım biçimi

const tip Belirleyici=değeri;

const float PI=3.14;

#include
main()
{
const float PI=3.14;
float r, Alan;
scanf("%f",r);
alan := PI*r*r;
printf(('Alan = %f', alan);
}


Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

Yorum Yapın