Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Günlük yaşamda herhangi bir problemi çözmek için gerekli olan verileri duyu organlarımız ile elde eder ve beynimize göndeririz. Buna benzer olarak Pseudocode algoritma içerisinde değişkenlere değer aktarmak için READ deyimi kullanılır. Bu deyimi kullanırken verinin nereden ve nasıl geldiği önemli değildir. Önemli olan deyimde yer alan değişkenlere aktaracağımız verilerdir. Bu deyimin genel kullanım şekli READ değişken1, değişken2, ..., değişkenN şeklindedir.

Örnek:

READ A

READ A, B, C

READ AD, SOYAD, NO

Algoritmadan Çıkış Ortamına Değer Aktarmak

Algoritma içerisinde aktardığımız verilerin tümü ya da bir kısmı ve bu verilerin kullanılmasıyla elde edilen sonuçları dış ortama aktarmak için PRINT deyimi kullanılır. Deyimin genel yapısı PRINT değişken1, değişken2, ..., değişkenN ya da Print 'Açıklayıcı bilgi' ya da Print Değişken, 'açıklayıcı bilgi' ya da Print 'Açıkkayıcı bilgi', değişken şeklindedir.

Örnek: 

A ← 3

B ← 5

C ← A+B

1-Print C

2-Print 'Verilen 2 sayının toplamı', C

3-Print 'Verilen 2 sayının toplamı', C, 'dir'

Dış Ortam

1- 8

2- Verilen 2 sayının toplamı 8

3- Verilen 2 sayının toplamı 8'dir

Örnek:

1- Print 'Bir sayı öğren/ ata'

READ A

2-Print 'Bir isim aktar'

READ B

3-Print 'İlk verilen veri', A

4-Print B

Dış Ortam

1-Bir sayı öğren/ata

2-Bir isim aktar

3-İlk verilen veri 5

4-Deniz

Not: Örnekte algoritmaya dışarından sırasıyla '5' ve 'Deniz' verileri aktarılmıştır.

Örnek: 

1'den 10'a kadar sayıların toplamını hesaplatan ve dış ortama sayıların toplamını "1+2+3+4+..+10=?" olacak şekilde aktaran algoritmayı yazınız.

TOP ← 0

A ← 0

BAS: A ← A+1

TOP ← TOP+A

If A<10 then goto BAS endif

Print '1+2+3+4+...+10=?',TOP

End

2. YOL

D ← 0

TOP ← 0

BAS: D ← D+1

Print 'Sayıyı öğren'

Read A

Top ← Top + A

If D<10 then goto BAS endif

Print "1+2+...+10=?", Top

End

Örnek:

Dış ortamdan aktarılan 10 adet sayının ortalamasını bulan bir algoritma yazınız.

K ← 0

TOP ← 0

BAS: K ← K+1

Print 'Sayıyı öğren'

Read S

TOP ← TOP + S

If K<10 then goto BAS endif

Ort ← TOP/10

Print 'Sayıların ortalaması=?', Ort

end

Örnek:

Dış ortamdan aktarılan belirsiz miktardaki sayıların ortalamasını bulan bir algoritma yazınız.

K ← 0

TOP ← 0

BAS: K ← K+1

Print 'Sayıyı öğren'

Read S

TOP ← TOP + S

Print 'Başka sayı var ise E aksi halde H karakterine basınız'

Read D

If D='E' then goto BAS endif

Ort ← TOP/K

Print 'Sayıların ortalaması=?', Ort

end

Örnek:

Dış ortamdan aktarılan bir tamsayının tek mi çift mi olduğunu bulup sonucu dış ortama aktarılan bir algoritma yazınız.

1. Yol:

Print 'Bir sayı öğren'

Read A

If A<0 then A ← A * (-1) endif

If (A=0) OR (A=1) then goto C endif

B: A ← A-2

If A>1 then goto B endif

C: If A=1 then Print 'Verilen sayı tek sayıdır' endif

If A=0 then Print 'Verilen sayı çift sayıdır' endif

end

2. Yol:

Print 'Bir tamsayı öğren'

Read A

If A=0 then Print 'Verilen', A ,'sayısı çift sayıdır'

Goto D endif

If (A=1) or (A=-1) then Print 'Verilen', A, ' sayısı tek sayıdır'

Goto D endif

If A>0 then K ← A endif

If A<0 then K ←A* (-1) endif

B: K ← K-2

If K>1 then goto B endif

If K=1 then Print 'verilen ', A, 'sayısı tek sayıdır' endif

If K=0 then Print 'verilen ', A, 'sayısı çift sayıdır' endif

D: end


Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

Yorum Yapın